Back

★ Кыргыз маданияты

                                               

Кыргыздардын XVI-XVIII кылымдардагы маданияты

Кыргыздар XV кылымдын аяк ченинен тартып Кыргызстандын түпкү калкына айланган. Ошондуктан мындан ары көбүнөсө кыргыздардын маданияты тууралуу сөз болот. Анын үстүнө дал ушул учурда Ала-Тоодо элет элинин калыптануу процесси жалпы жонунан аяктап калган. Мындай олуттуу окуя бир элдин бирдиктүү маданиятынын калыптанышына, өсүп-өнүгүшүнө өбөлгө түзүп, жаңы көрүнүштөргө жол ачканы анык. Бул мезгилде кыргыз элинин маданияты байыркы жана орто кылымдардагы Борбордук Азияда түптөлгөн бай маданий казына миң түркүн мурастарды өзүнө сиңирип алды. Кыргыздар жашаган Теңир-Тоо системасы жана ага чектеш өр ...

                                               

Кыргызстан маданияты (гезит)

Кыргызстан маданияты – газета, Кыргызстан жазуучулар союзу менен маданият министерствосунун органы. 1967-ж. 1-январда уюшулган, жумасына бир чыгат. "Кыргызстан маданияты" адабият таануу, адабий сын, архитектура, музыка, тил илими ж. б. тармактар боюнча макалалар, адабий көркөм чыгармалар, ошондой эле техниканын, марксчыл-ленинчил философиянын, социологиянын маанилүү маселелери боюнча да макалалар басылат.

                                               

Татар маданияты

Татар маданияты - б. з. ч. 7-3- кылымда Енисей боюндагы Минуса ойдуңунда таралган архитектуралык маданият. Татар маданиятынын курал-жабдыкгары скифтер стилинде жасалган. Татар маданияты тараган жерлер ЕвраЗиядагы коло иштетүү өндүрүшүнүн эң ири очокторунун бири болгон. Анын эстеликтерине: турак жай калдыктары, аскага тартилган сүрөттөр ж. б. кирет. Татар маданияты убаганда кетмен менен дыйканчылык кылуу жана I мал чарбасы өнүккөн. Калкы патриархалдык-уруулук түзүлүштө жашаган. Адамдары Афанасий маданияты менен Андронова маданияты убагындагы кишилерге окшош болгон.

                                               

Гальштат маданияты

Гальштат маданияты - темир доорунун алгачкы мезгилинде Ортоңку Европанын түш. бөлүгүн мекендеген уруулардын архитектуралык маданияты. Гальштат маданияты түш. -батыш Австрия жакын жердеги көрүстөндүн атынан аталган. Гальштат маданияты чыгышта байыркы иллирийликтер жашаган аймактарга, батышта ГДР м-н ГФРдин түш. бөлүгү, Франциянын Рейн боюндагы департаменттери келъттер мекендеген жерлерге, о. эле Италиядагы По дарыянын өрөөнүнүн чыгыш бөлүгүнө тараган. Чехословакияна табытты коюу үрп-адатынын бөтөнчө формалары мүнөздүү. Адамдар коло, темир куралдарын пайдаланышкан. Дыйканчылык улам күчөп, ур ...

                                               

Кеп маданияты

Кеп маданияты - бул термин, негизинен, сүйлөшүүнүн, жаза билүүнүн негиздерин, сапаттарын, теориялык жагдайларын, категориялык талаптарын, нормаларын изилдеген илимдин аталышын туюндурат. 1. Объективдүү тарыхый көзкараш боюнча, Кеп маданияты - тигил же бул доордо жашаган коомдун кебинин ал-акыбалын изилдеген филологиялык илимдин бир бөлүгү. 2. Нормалаштыруу, теске салуу регуляциялоо көзкарашы боюнча, Кеп маданияты - адамдардын ортосунда пикир алмашууну канааттандыруу үчүн тилди колдонуунун эрежелери, өбөлгө - принциптери жөнүндөгү филологиялык илимдин бир тармагы. Т. а., Кеп маданияты- бул ...

                                               

Аскиз маданияты

Аскиз маданияты - хакастардын орто кылымдардагы Иртыштан Байкалга жана Ангарадан Монголияга чейинки аймакка тараган археологиялык маданияты, Байыркы хакас мамлекетинин мезгилинде өкүм сүргөн. Аскиз дарыясынын жээгиндеги байыркы көрүстөндөрдөн улам аталган. Эстеликтерди 1955-жылы археолог Л. Р. Кызласов изилдеген. Тюхтят маданияты Аскиз маданиятына негиз болгон. Аскиз маданиятынын эстеликтерине шаарлар, таштан курулган чеп коргонуучу жайлар, байыркы кыштактар, кыштан тургузулган манихей ибадатканасы, Енисей жазуулары, өрттөп көмүлгөн адамдын сөөктөрү коюлган таш дөбө мүрзөлөр жана башка кир ...

                                     

★ Кыргыз маданияты

 • Кыргыздардын XVI - XVIII кылымдардагы маданияты - кыргыз элинин жалпы маданий тарыхынын орун баскычтарынын бири. Кыргыздар XV кылымдын аяк ченинен тартып
 • Кыргызстан маданияты газета, Кыргызстан жазуучулар союзу менен маданият министерствосунун органы. 1967 - ж. 1 - январда уюшулган, жумасына бир чыгат. Кыргызстан
 • маданияты тушундагы адамдар алгачкы общиналык түзүлүштүн башында жашаган. Кыргыз Совет Энциклопедиясы. Башкы редактор А. Табалдиев. - Фрунзе: Кыргыз Совет
 • маданияты менен Андронова маданияты убагындагы кишилерге окшош болгон. Кыргыз Совет Энциклопедиясы. Башкы редактор Б. О. Орузбаева. - Фрунзе: Кыргыз Совет
 • уруулардын архитектуралык маданияты Гальштат маданияты түш - батыш Австрия жакын жердеги көрүстөндүн атынан аталган. Гальштат маданияты чыгышта азыркы Австрия
 • Кеп маданияты - бул термин, негизинен, сүйлөшүүнүн, жаза билүүнүн негиздерин, сапаттарын, теориялык жагдайларын, категориялык талаптарын, нормаларын изилдеген
 • Эстеликтерди 1955 - жылы археолог Л. Р. Кызласов изилдеген. Тюхтят маданияты Кыргыз кагандыгы Аскиз маданиятына негиз болгон. Аскиз маданиятынын эстеликтерине
 • Бутмир маданияты - Югославиядагы кийинки неолит доорундагы археологиялык маданият. Б. з. ч. 4 - миң жылдыкка таандык. Босна өзөнүнүн боюна тараган. 19 - кылымдын
 • Пазырык маданияты Тоолуу Алтайда тараган көчмөн уруулардын б.з.ч. 7 3 - кылымга тиешелүү маданияты Пазырык, Туяхты, Башадар, Катанда, Шибе, Уландрык
 • болгон. Азыркы кездеги Кыргыз Республикасы. Кара - Кыргыз Автономия Областы Кара - Кыргыз АО Кыргыз Автономия Областы Кыргыз АО Кыргыз Автономиялуу Советтик
 • Мадлен маданияты - соңку па леолит доорунун аягындагы европа калк маданияты 19 - кылымдын 60 - жылдары француз археологу Г. Мортилье таап, изилдеген. Франциядагы
                                     
 • Усун маданияты Биздин заманга чейинки 2 кылымдан биздин замандын 5 кылымына чейин усун уруу конфедерациясына кирген элдердин кара Усундар маданияты Усун
 • Калып: Маданий - тарыхый жалпылык Андронов маданияты маданий - тарыхый жалпылык - коло дооруна таандык б. з. ч. XVII - IX кылымдардагы Батыш Сибирди, Орто
 • окуу угуу аркылуу жана көрпп отуруп үйрөнүү болгон. Кыргыз музыкасы түрк элдеринин маданияты Орто Азиядагы коңшулаш элдердин музыкасы менен да тыгыз
 • Ата - энелердин педагогикалык маданияты жалпысынан үй - бүлө турмушунун абалына оң таасир этүү м - н бирге, ата - энелердин пед. ишмердигинин негизин түзөт
 • эмгектенет 2003 Университетте 9 институт чыгыш элдеринин тили жана маданияты мамлекеттик тил жана маданият, жаңы информациялык технология, Европа
 • ариби менен кыргыз тилинде ѳз чыгармаларын жарата алышты. Чагатай жазуу маданиятынын таасирине карабастан, кыргыздарда ѳз жазуу маданияты өнүгө берди
 • Дыйканчылык маданияты - жердин түшүмдүүлүгүн жогорулатууга багытталган атайын иш - чаралар. Мындай иш - чараларга тар мааниде жер иштетүүгө куралдарды пайдалануу
 • Шоробашат маданияты - биздин заманга чейин 4 - 1 - кылымдарга таандык археологиялык эстелик Өзгөн шаарынан 10 км түштүк - батышта Жазы дарыясынын оң өйүзүндө
 • Чуст маданияты коло дооруна б. з. ч. 3 1 - миң жылдыктар таандык Фергана өрөөнүндө байыркы дыйканчылыкка негизделген маданияттын шарттуу аталышы. Кыргызстанда
 • ОБИШИР МАДАНИЯТЫ Обишир үңкүрүнүн аты менен аталган мезолит дооруна б. з. ч. 9 6 - миң жылдык таандык археологиялык маданият. Күлдүн калдыктары, оттук
 • Кыргыздардын улуттук маданияты Тарых. Маданият. Мурас. Салт - нарк. Боордоштордун маданияты 2012 - жылы күзүндө Кыргызстандын борбору Бишкекте жарык көргөн
 • Кыргызстан маданияты - маданий менчик басылма. Кыргызстан Жазуучулар союзу менен мурдагы Кыргыз ССР Маданият министрлигинин органы катары 1967 - жылы
                                     
 • Кыргыз жазуусу - Борбордук Азияда жана Саян - Алтайдагы эң байыркы жазма маданияты Бул жазуу маданияты рун сымал жазуулар деп аталып жүрөт. Изилдөөчүлөр
 • элдеринин тарыхы, маданияты тармагында иштеген адистердин бири. Кыргыз жана түрк эн тамгалары, байыркы жана орто кылымдардагы Кыргыз каганатынын мамлекеттик - башкаруу
 • Салтов - Маяк маданияты - 8 - 9 - кылымда Дон аймагында жана Азов боюнда жашаган жарым көчмөн уруулардан калган архитектуралык маданият. Хазар кагандыгына кирген
 • чейинки доордо жашаган Кыргыз кагандыгынын тарыхынын орчун бөлүгү - Улуу Кыргыз кагандыгы доору 840 - 925 - жж. Энесай Кыргыз кагандыгы ж - дө алгачкы маалымат
 • Шаар куруу маданияты шаарларды жана отурукташуунун башка типтерин куруу процессинде кайра болгон социалдык, материалдык жана руханий көркөм баалуулуктардын
 •  Ырастоолор - Архив Пазырык маданияты Тоолуу Алтайда тараган көчмөн уруулардын б.з.ч. 7 3 - кылымга тиешелүү маданияты Пазырык, Туяхты, Башадар, Катанда
 • Эллин маданияты Эллада мазанияты - эки мааниде колдонулуучу термин: хронологиялык жагынан эллинизм доорундагы маданиятты. типологиялык жагынан грекиялык
                                               

Ашель маданияты

Ашель маданияты - байыркы палеолиттин археол. маданияты, ашель маданиятын алмаштырган жана мунун ордуна Мустьер маданияты пайда болгон. Франциядагы Амьен шаарына жакын Сент-Ашель деген шерден табылган. Дээрлик бүткүл Африкада, Түштүк Европада жана Азияда таралган. Анын убагында таштан жасалган тешкич, балта ж. б. куралдар пайдаланылган. Ашель маданияты тушундагы адамдар алгачкы общиналык түзүлүштүн башында жашаган.

                                               

Бутмир маданияты

Бутмир маданияты - Югославиядагы кийинки неолит доорундагы археологиялык маданият. Б. з. ч. 4-миң жылдыкка таандык. Босна өзөнүнүн боюна тараган. 19-кылымдын аягында байыркы адамдар жашаган Бутмир турак жайынын табылышына байланыштуу Бутмир маданияты деп аталган. 20-кылымдын 40-жылдарынын аягынан бир нече жолу изилдөө жүргүзүлүп, камыш жана топурак үйлөр, көп сандаган таш куралдар, оймо-чийме түшүрүлгөн чопо идиштер табылган.

                                               

Монодрама

Монодрама – жалгыз актёр аткарууга ылайыкталган пьеса-монолог же бир эле актёрдун бир нече ролду аткаруусуна негизделип жазылган драмалык чыгарма, ошондой эле миниатюра театрлары үчүн ыңгайлаштырылган адабий негиз.

                                               

Мурабба

Мурабба – Чыгыш поэзиясындагы төрт саптан туруп, а-а-а-б, б-б-б-а, в-в-в-а, г-г-г-а тибинде уйкашкан ыр формасы. Махмуд Кашкарлыктын" Түркий тилдер сөз жыйнагынын” бир топ ырлары Мурабба формасында жазылган.

Мустай Карим
                                               

Мустай Карим

Мустай Карим - совет-башкурт акыны, драматург. СССРдин Лениндик жана Мамлекеттик сыйлыктарынын ээси. "Ай тутулган түндө". "Диктаторго ат бергиле!". "Таштаба,отту, Прометей!". "Жөө Махмуд" ж. б. драмалардын автору.

Саманчынын жолу (роман)
                                               

Саманчынын жолу (роман)

Бул романда Чыңгыз Айтматов Экинчи Дуйнолук Согуштагы кыргыз элинин жашоосун ар тараптуу чагылдырган. Анда куйоосун,уч баласын фронтко жоноткон Толгонай апанын башынан откоргон окуялары ж-а Жер Эне м-н болгон маектери берилет.

                                               

Тойчу Актанов

Актанов Тойчу - кыргыздын чыгаан окумуштуусу, педагог, окуу китептин автору. Кыргызстандын Аламүдүн районундагы Кашка-Суу айылында туулган.

Users also searched:

кыргыз маданияты,

...

Encyclopedic dictionary

Translation
Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →