Back

★ Кыргыздар

                                               

Эне-Сайлык кыргыздар

Эне-Сайлык кыргыздар - Орусиянын Саян-Алтай аймагында жашаган байыркы эл, азыркы хакастар жана кыргыздардын түпкү ата теги.

                                               

Өзбекстандык кыргыздар

Өзбекстандын бир катар чөлкөмдөрүндө жашаган кыргыздар аталган аймактардын түптүү, автохтондуу калкы болуп саналат. Бул чөлкөмдөрдү байырлаган кыргыз уруулары кыргыздын оң, сол, ичкилик урууларынын курамдарына кирет. Тагыраак айтканда, Өзбекстандын азыркы Анжиян, Фергана, Наманган, Бухара, Самаркан, Сырдарыя, Навойий, Жиззак, Ташкент чөлкөмдөрү, Каракалпакстан аймактары кыргыз урууларынын эзелтеден көчүп-конуп жүргөн ареалы жана чарбалык-экономикалык, соода жүргүзүүдөгү зор мааниси бар, кыргыздардын согуштук-саясий таасири күчтүү аймактардан болгондугу тарыхый жазма булактарда, илимий адаб ...

                                               

"Кыргыздар"

"Кыргыздар" - инстаграмда подписка ms_wascman белгилүү орус тарыхчысы-чыгыш таануучу, түрколог, академик В. В. Бартольддун өмүрүнүн соңку мезгилиндеги эмгеги. Кыргыз АССРинин Эл агартуу комиссариатынын өтүнүчү боюнча жазылган. Биринчи жолу 1927-ж. жарык көрүп, 1943-ж. кыргыз тилинде чыккан. Бул эмгекти жазууда автор мурда белгилүү болгон жана жаңы табылган чыгыш кол жазмаларын, ошондой эле араб-фарсы тилиндеги жазма булактардан маалыматтарды пайдаланып, байыркы кол жазмаларда эскерилген "кыргыз" этноними төгүн жерден жаралбагандыгын белгилеген. "Кыргыздар" ырааттуу жылнаамалар боюнча берил ...

                                               

Андижандык кыргыздар туусу

Андижандык кыргыздар туусу - Өзбекстан республикасын Андижан облусуунда жашайт. Расмый малыматда 170 миңден 700 миңгече Андижандык кыргыздар жашайт. Андижандык кыргыздар өздөрүнүн туусу бар.

                                               

Тажикстандык кыргыздар

Тажикстандык кыргыздардын көбү негизинен тейит, найман, кесек урууларынан болушат. Ал эми башка уруулар Алайдан кийинчерээк ооп баргандар. Андыктан тажикстандык кыргыздар кыргыз тилин сактап калуу жагынан да башкалардан айырмаланып турушат. Алар тилди атайын салынган 14 кыргыз мектепте окуп үйрөнүшөт. Анда жалаң кыргыз мугалимдери иштешет. Кыскасы, тажикстандык кыргыздарга кыргыз тилин үйрөнүүгө мүмкүнчүлүктөр бар. Бир гана жери мамлекеттик кызматтарда иштеген кыргыздардан тажик тилин билүү, тажик тилинде гана сүйлөө талабы коюлган. Мургаптык кыргыздарды Сарыкол кыргыздары деп да атап жүрө ...

                                               

Кытай кыргыздары

Кытай кыргыздары - Чыгыш Түркстан деп аталган аймакты, ага чектеш жерлерди кыргыздар эзелтеден мекендеп келишет. Учурда Чыгыш Түркстан аймагы түндүгүнөн Теңир-Тоо, түштүгүнөн Куэн-Лун, батышынан Алай тоолору, Афганистан, Памир тоолору менен чектешет. 1949-ж. 1-октябрда Кытай Эл Республикасы түзүлгөндүгү жарыялангандан соң, бул жерлер аталган өлкөнүн юрисдикциясына өткөн. Кошуна өлкөнүн кыргыздары - "кытай кыргыздары" же "кытайлык кыргыздар" деп аталат. Аталган кенен аймактарда кыргыздардын эл болуп калыптануусунун негизги, өзөккү этаптары жүргөн. Бул өлкөдөгү кыргыздар жалпысынан компактту ...

                                     

★ Кыргыздар

 • Кыргыздар кыргыздар qırğızdar, قىرعىزدار - Сибир жана Түркстандын Борбор Азианын байыркы түрк элдеринин бири. Кыргыз Республикасынын
 • 132 км, Эржиш районуна 32 км аралыгында. Түркиялык Кыргыздар коому интернет сайты проф.др. К.Конкобаев Улупамирде Чын Кыргыздар Улупамирдик Кыргыздар
 • Эне - Сайлык кыргыздар байыркы кыргыздар кит. 黠戛斯, пиньинь: xiájiásī, сяцзясы - Орусиянын Саян - Алтай аймагында жашаган байыркы эл, азыркы хакастар жана
 • кыргыздар Борбордук Азиянын Өзбекстан жумуриятында байырлаган түрк тилдүү калктардын бири. Өзбекстандын бир катар чөлкөмдөрүндө жашаган кыргыздар аталган
 • Кыргыздар - инстаграмда подписка ms wascman белгилүү орус тарыхчысы - чыгыш таануучу, түрколог, академик В. В. Бартольддун өмүрүнүн соңку мезгилиндеги
 • Андижандык кыргыздар жашайт. Андижандык кыргыздар өздөрүнүн туусу бар. Желекдеги Кызыл түс бул тамырыбыздагы кан, жарым ай мааниси андижандык кыргыздар мусулман
 • башка уруулар Алайдан кийинчерээк ооп баргандар. Андыктан тажикстандык кыргыздар кыргыз тилин сактап калуу жагынан да башкалардан айырмаланып турушат.
 • Түркстан Батыш Кытай, Ички Азия деп аталган аймакты, ага чектеш жерлерди кыргыздар эзелтеден мекендеп келишет. Учурда Чыгыш Түркстан аймагы түндүгүнөн Теңир - Тоо
 • Кыргыз тили Кыргыздар Кыргыз ашканасы Кыргызстан Эне - Сайлык кыргыздар Фуйү - кыргыз тили
 • Тувалык кыргыздар - Кыргыздардын жана тувалардын этностук - маданий байланыштары эрте орто кылымдар мезгилинен башталган. Тыва - тува - туба этноними да этногенетикалык
 • Байыркы кыргыздар - байыркы кытай жыл баяндарында б. з. ч. 201 - жылдан бери эскерилип келген түрк тилинде сүйлөгөн эл Теңир - Тоодогу, Түндук - Батыш Моңголиядагы
 • Хакас - кыргыздар Хакастардын курамындагы хыргыс сөөктөрү уруктары эң көрүнүктүү, тектүү уруу катары маалым. Эгерде, хакастарда жалпысынан 1200 фамилия
                                     
 • Өзбекстандын аймагындагы кыргыздар - өзбекстандын бир катар чөлкөмдөрүндө жашаган кыргыздар аталган аймактардын түптүү, автохтондуу калкы болуп саналышат
 • Калмак - кыргыздар Кытай Эл Республикасынын Шинжаң Автономиялуу облусунда Эмель - Гол Моңгол Автономиялуу округунда жашаган этностук топ. Калмак - кыргыздардын
 • калк отурукташкан жай. Бул термин кыштоо дегенден келип чыгат. Көчмөн кыргыздар кыш мезгилинде, кар калың түшкөндө мал - жаны менен кыштоодо турушкан. Кыштак
 • ООГАНДЫК КЫРГЫЗДАР Ооганстандын аймагына караштуу Памир тоолорунда жашаган кыргыздардын бир бөлүгү. Аларды сары колдуктар деп да коюшат. Жалпысынан
 • эпосундагы топоним. Эпосто кыргыздар байыртадан мекендеп келе жаткан жер катары көп кездешет. Баргана өрөөнү Манас эпосунда кыргыздар жана ага жамаатташ злдер
 • эстеликтеринде сакталып калган жазуулар б. з. ч. 3 к. - б. з. 10 - 11 - кк. чейин кыргыздар колдонуп келген тил болуп эсептелет. Бирок аталган тил андан мурунку доорлордо
 • Савай айыл округу курамына кирет. Калкы - 2 201 киши. Негизги калкы кыргыздар жана ошондой эле бир нече өзбек уй - булөсу жашайт. Белгилүү саясатчы Турсунбай
 • нойгут уруусунун башчысы. С. Каралаевдин вариантында Акбалта акыл чыгарып кыргыздар буудай айдап байышкандыгы жөнүндө айтылат. Акбалтанын уулу Чубак Манастын
 • ашырылгандыгын археологиялык казуулар, чыгыш жазма булактары тастыктайт. Кыргыздар Энесай доорунда, андан соңку мезгилдерде көчмөн мал чарбачылыгы менен
 • Кыргыздар 682 - жылы Чыгыш Түрк кагандыгы экинчи жолу калыбына келгенде аларга каршы кыргыздар башында турган үчтүктөр бирикмеси түзүлгөн кыргыздар
                                     
 • сарбаздарын топтогон. Россия менен кокондуктар тирешип турган мезгилде чүйлүк кыргыздар бейтарап абалда болушуп, көпчүлүгү тоо аралай жайлоолорго көчүп кетишкен
 • кытайлык кыргыздар деп аталат. Аталган кенен аймактарда кыргыздардын эл болуп калыптануусунун негизги, өзөккү этаптары жүргөн. Бул өлкөдөгү кыргыздар жалпысынан
 • баатыр, Бердике ж. б. баатырлардын башчылыгындагы кыргыздар Чүй, Кемин, Ысыккөл аймактарын ээлеп, кыргыздар көчүп келе башташкан. Бул аракеттердин аягы кыргыз - казак
 • Фуйү кыргыздары, Манжуриядагы кыргыздар Кытай Эл Республикасынын Фуйү уездинде жашаган калк. Алардын жалпы саны 1000ден ашуун. Улуу муундары өздөрүн
 • жылда 160 жылдын аягына чейин 206 күн бар. 1863 - көтөрүлүшкө чыккан кыргыздар Тогуз - Тородогу кокон чебин талкалашкан. 1921 - кыргыз кедейлеринин жана
 • дубанындагы Кара - Суу районунун борбору. Шаар калкы 20 900 адам. Негизги калкы кыргыздар жана өзбектер, андан сырткары татар, орус, уйгур, тажик ж.б. улуттардын
 • айыл. Жоош айыл округу курамына кирет. Калкы - 1 486 киши. Көпчүлүгү кыргыздар андан сырткары өзбектер, тажиктер, татарлар, уйгурлар жана бир нече түтүн
 • катары Кыргызстанда байырлайт. Кыргыздар Борбордук жана Ички Азиядагы байыртадан бери маалым түрк эли болуп саналат. Кыргыздар өз негизги атажурту Кыргызстандан
Кыргыздар
                                               

Кыргыздар

Кыргыздар - Сибир жана Түркстандын байыркы түрк элдеринин бири. Кыргыз Республикасынын негизги калкы. Жалпы саны 6 млн адам. Көпчүлүгү Кыргызстанда, ошондой эле Орусиада, Кытайда, Өзбекстанда, Тажикстанда, Казакстанда, Ооганстанда, Түркиада, чакан топтору АКШда, Батыш өлкөлөрдө жашайт. Түрк тилдеринин кыргыз-кыпчак тобуна кирген кыргыз тилинде сүйлөшөт.

Түркиядагы кыргыздар
                                               

Түркиядагы кыргыздар

Түркиянын Ван шаарынын Улуу Памир айылында, Стамбулда жана башка жерлеринде кыргыздардын ар кыл диаспоралык топтору бар. Маселен, Ван вилайетиндеги Улупамир айылында 3000дей кыргыз жашайт. Түркиялык кыргыздар бир нече маданий коом куруп, Кыргыз маданиятын сактап келет. Алардын арасында Кыргызстандан гана эмес, Ооганстандан, Кытайдан, Пакистандан, Австралиядан, Сауд Арапстандан жана башка өлкөлөрдөн келип байырлап калгандары бар.

                                               

Атаке, урук

Атаке уругу - бөрү уруусунун курамындагы урук. XVIII к. бөрү уруусунан чыккан атактуу Атаке баатыр жөнүндө эл арасында көптөгөн санжыра-уламыштар бар.

                                               

Атантай уулу, урук

Атантай уулу - чекирсаяк уруусундагы чоронун курамындагы урук. Антропоэтноним. Атантай айтылуу Тайлак баатырдын агасы. XIX кылымдын биринчи чейрегинде Кытай аскерлерине жана Кокон хандыгына каршы күрөштө көтөрүлүшчүлөргө жетекчилик кылган баатыр. Антропоэтнонимдин параллелдери баргы, бөрү урууларында" атантай” формаларында бар экендиги белгилүү.

                                               

Атбасар, урук

Атбасар уругу - мундуз уруусунун курамындагы урук. Лакап этноним. Параллелдери казактарда" ат келтир”," тай келтир” формаларында кездешери белгиленсе, кыргыздын кыпчак уруусунун курамындагы лакайларда да учурайт караңыз: Аткелтир.

                                               

Аткелтир, урук

Аткелтир уругу - кыпчак уруусунун курамындагы урук. Этникалык аталыштын параллелдери казактарда" ат келтир”, "тай келтир" формаларында кездешери маалым.

                                               

Ачатамга, урук

Ачатамга уругу - жору уруусунун курамындагы урук. Уруктун энчилүү аты эн тамганын аталышына, түзүлүшүнө байланыштуу келип чыккан. Жагалмай тамга, керки тамга, кылыч тамга, ай тамга сыяктуу теги байыркы уруктардан экендиги шексиз. Сары огурларда" тамга” сөзү Суң тамга, Ачатамга" шамандардын кудайы”," кудай” дегенди туюнтаарын изилдөөчүлөр белгилеп жүрүшөт.

                                               

Аян, урук

Аян уругу - тынымсейит уруусундагы жаманактын курамындагы урук. Лакап этноним. Этноним төмөнкү маанилерди билдирет: Аян - Пайда, кандайдыр бир нерседен түшкөн олжо, табылга. Аян кылуу. Аян табуу. Боло турган иш, окуя жөнүндө алдын ала билинген белги.

                                               

Генетивдик aт

Кыргызстан” улуттук энциклопедиясы: 2-том. Башкы редактору Асанов Ү. А. К 97. Б.: Мамлекеттик тил жана энциклопедия борбору, 2007. 808 бет, илл. ISBN 978 9967-14-055 -4.

                                               

Данияр Абдибаев

Данияр Абдибаев Анг. Daniyar Abdibaev - кыргызча ММА-аскет, сени чыгат 2014-жылдын в ортодогу-орто салмак Middleweight катигориясы. Ат - Дони Анг. Doni.

Users also searched:

кыргыздар,

...

Encyclopedic dictionary

Translation
Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →