Back

★ Кыргыз тарыхы

                                               

Кызыл кыргыз тарыхы

"Кызыл кыргыз тарыхы" – белгилүү тарыхчы жана адабиятчы Б. Солтоноевдин 2 китептен турган эмгеги. Араб тамгасы менен жазылган. 1895 ж. жазылып баштап 1934 ж. аяктаган. Бул эмгектин жазылышына китеп саткан дүкөнчүнүн "кыргызга тарыхтын кереги жок" деген сөзү болгонундугун автор өзү эскерген. "Кызыл кыргыз тарыхы" алгачкылардан болуп кыргыз тарыхын кенен камтып, кыргыз автору тарабынан жазылган кыргыз тилиндеги эмгек болуп эсептелет. Анда биринчи жолу кыргыздарга тиешелүү маалыматтарга илимий талдоо жүргүзүлүп, жыйынтыктар чыгарылган. Бирок Кеңеш бийлигинин жүргүзгөн тап күрөшү саясатынын кы ...

                                               

Кыргыз тарыхы: Кыскача энциклопедиялык сөздүк

Кыргыз тарыхы: Кыскача энциклопедиялык сөздүк ” – кыргыз тарыхчылары археология сабагынан берген көрүнүктүү адис доцент, тарых илимдеринин кандидаты, Бейше Урстанбеков жана анын шакирти, чыгыш таануучу аспирант, андан соң тарых илимдеринин кандидаты Тынчтыкбек Чороев айтылуу" горбачевдук маалымдуулук жылдары” калемдеш катары даярдап, 1989-жылдын акыркы айларында басмага тапшырып, кийинки жылы жарыялаган эмгек.

                                               

"Кызыл Кыргыз тарыхы"

"Кызыл Кыргыз тарыхы" - кыргыз тарыхчысы жана адабиятчысы Б. Солтоноевдин 2 китептен турган эмгеги. Араб графикасы менен жазылган. 1895-ж. жаза баштап, 1934-ж. аяктаган. Китеп жазууда автор В. Бартольд, В. Радлов, Н. Бичурин, Н. Аристов, Абу-л-Гази хан, К. Халид жана башка белгилүү окумуштууизилдөөчүлөрдүн жана Туманскийдин кол жазмасы жана башка эмгектерди колдонгон. 1-китебинде кыргыздардын жашоо турмушу, адат-салты, дини, хунндар, динлиндер, усундар, түрктөр, карлуктар, кара кытайлар жана башка уруулар, Караханиддердин тарыхтагы орду, кыргыздын эл болушу, 14-16-кылымдагы кыргыздар, Тага ...

                                               

Кыргыз тарыхы лексикалары

"Кыргыз тарыхы лексикалары" - кытайлык тарыхчы А. Байтурдун китеби. Эмгек 1983-ж. Пекиндеги Борб. улуттар институтунун Кыргыз курсу үчүн окулган лекциялар жыйнагынын биринчи бөлүгү болуп саналат. Мындагы тарыхый окуялар кыргыздар жана алардын эзелки ата-бабалары жашаган Орто Азия, Борбор Азия жана Түштүк Сибирдеги алгачкы жамааттык коомдон тартып, Чыгыш Түркстандын жаңы доорунун орчундуу мезгили - 1911-жылга чейинки доорду өзүнө камтыйт. Лекциялар жыйнагы он баптан турат. Эмгектин экинчи тароосунда кыргыздар тууралуу тарыхый санжыраларды жана уламыштарды өзгөчө бөлүп карайт. А. Байтур "Ман ...

                                               

Адабият тарыхы

Адабият тарыхы - адабият таануу илиминин курамдык бөлүгү. Адабият тарыхы дүйнөлүк адабияттын жалпы өнүгүүсүнүн жүрүшүн, конкреттүү көркөм адабияттын жаралыш жана өнүгүш процессин, андагы стилдер менен багыттардын пайда болушун, калыптанышын, алмашып турушун, ошондой эле айрым жазуучулардын жекече чыгармачылык өсүү жолун, тарыхын изилдейт. Улуттук же дүйнөлүк адабий өнүгүүнүн процессин терең үйрөнүп, ушул өсүш процессиндеги тигил же бул конкреттүү адабий көрүнүштүн ордун салмактайт, аныктайт. Макалаларды, монографиялык эмгектерди, жазуучулардын жеке чыгармачылыктарын үйрөнүү жана тигил же б ...

                                               

Кыргыздардын тарыхы

Кыргыздардын тарыхы - кыргыз элинин байыртадан азыркыга чейинки тарыхый баскан жолунун баяны. Мында кыргыздарга жуурулушкан этностук топтор жана кыргыздардан башка этносторго кошулгандар тууралуу да,камтылат.

                                     

★ Кыргыз тарыхы

 • Кызыл кыргыз тарыхы белгилүү тарыхчы жана адабиятчы Б. Солтоноевдин 2 китептен турган эмгеги. Араб тамгасы менен жазылган. 1895 ж. жазылып баштап
 • Кыргыз тарыхы Кыскача энциклопедиялык сөздүк кыргыз тарыхчылары археология сабагынан берген көрүнүктүү адис доцент, тарых илимдеринин кандидаты
 • Кызыл Кыргыз тарыхы - кыргыз тарыхчысы жана адабиятчысы Б. Солтоноевдин 2 китептен турган эмгеги. Араб графикасы менен жазылган. 1895 - ж. жаза баштап
 • Адабият тарыхы боюнча изилдөөлөр айрым учурда бүтүндөй бир доорду мисалы, Кыргыз совет адабиятынын тарыхы 2 томдук. Ф., 1987, 1990 Кыргыз адабиятынын
 • Кыргыздардын тарыхы - кыргыз элинин байыртадан азыркыга чейинки тарыхый баскан жолунун баяны. Мында кыргыздарга жуурулушкан этностук топтор жана кыргыздардан
 • Кыргыз адабиятынын тарыхы - кыргыз адабиятынын тарыхына арналган 7 томдон турган фундаменталдуу эмгек. КР УИАнын азыркы Ч. Айтматов атындагы Тил жана
 • Кыргыз адабиятынын тарыхы 7 томдук, Мамл. сыйлыгына татыктуу болгон. КРУИАнын Манастаануу жана көркөм маданияттын улуттук борбору тарабынан даярдалып
 • илимий жаңы маалыматтар киргизилди. Эмгек Кыргыз этнографиясы Жалпы этнография Алгачкы коомдун тарыхы предметтери боюнча окуу куралы катары сунуш
 • Чыгыш элдеринин тарыхы маданияты тармагында иштеген адистердин бири. Кыргыз жана түрк эн тамгалары, байыркы жана орто кылымдардагы Кыргыз каганатынын мамлекеттик - башкаруу
 • болгон. Азыркы кездеги Кыргыз Республикасы. Кара - Кыргыз Автономия Областы Кара - Кыргыз АО Кыргыз Автономия Областы Кыргыз АО Кыргыз Автономиялуу Советтик
 • Кыргыз Улуттук Университети КУУ, англисче: Kyrgyz National University орусча: Киргизский национальный университет имени Жусупа Баласагына Кыргыз
 • Абрамзон. Кыргыз жана Кыргызстан тарыхы боюнча тандалма эмгектер. - Б.: 1999. Асанов Т.И.Этнополитическая структура кыргызов в XV - XVI вв. Кыргыз уругу Казак
                                     
 • pronunciation кыргыз тилинин грамматикасы кыргыз тилинин диалектери кыргыз тилинин лексикасы кыргыз тилинин орфографиясы кыргыз тилинин тарыхы кыргыз тилинин
 • айтылат. Бейше Урстанбеков, Тынчтыкбек Чороев. Кыргыз тарыхы Кыскача энциклопедиялык сөздүк. - Фрунзе: Кыргыз Совет Энциклопедиясынын Башкы редакциясы. 1990
 • Бир өлкөнүн өнүгүү тарыхы - орус коомдук ишмери жана диний кызматкер Григорий Спиридонович Петровдун жазган китеби 1866 - 1925 Октябрь революциясынан кийин
 • түптөлгөн мамлекетти Кыргыз Республикасын да билдирген кыскача, расмий аталыш. Негизги макала: Кыргызстандын тарыхы Кыргыздардын тарыхы XXII кылымдан 2200 - жыл
 • Кыргыз - Кыштак кырг. Кыргыз - Кыштак - Кыргыз Республикасынын Баткен облусун Кадамжай районундагы айыл. Кыргыз - Кыштак айыл округу составына кирет. Калкы
 • стр. Бейше Урстанбеков, Тынчтыкбек Чороев. Кыргыз тарыхы Кыскача энциклопедиялык сөздүк. Фрунзе, Кыргыз Совет Энциклопедиясынын Башкы редакциясы. 1990
 • Экономика жана Менеджмент Институту Экология жана Туризм Институту Кыргыз тарыхы Энциклопедия. Мамлекеттик тил жана энциклопедия борбору. Бишкек - 2003
 • кыскача санжырасы. Б., 1995. Т.1 2 Солтоноев Б. Кызыл кыргыз тарыхы Б., 1993, Т. 1 2 Сыдыков О Тарыхы кыргыз Шадмания: Кыргыз санжырасы. Ф., 1990.
 • ж.б. Кыргыз Республикасынын Тарыхы - Бишкек, 2000. Аттокуров С. Кыргыз санжырасы. - Бишкек, 1995. Бартольд В. Кыргыз жана Кыргызстан тарыхы боюнча
 • Кыргыз - Абад кырг. Кыргыз - Абад - Кыргыз Республикасынын Жалалабат облусун Сузак районундагы айыл. Сейпидин - Атабеков айыл округу составына кирет. Калкы
 • Кыргыз совет адабиятынын тарыхы эмгектин 1 - тому Кыргыз ИАнын тил жана адабият институтунун ошол кездеги илим кызматкерлери тарабынан жазылып, 1987
                                     
 • Кыргыз Республикасынын Баатыры - Кыргыз Республикасынын жогорку даражадагы өзгөчөлүк белгиси. 1996 - жылы 16 - апрелде Кыргыз Республикасынын мимлекеттик
 • стр. Бейше Урстанбеков, Тынчтыкбек Чороев. Кыргыз тарыхы Кыскача энциклопедиялык сөздүк. Фрунзе, Кыргыз Совет Энциклопедиясынын Башкы редакциясы. 1990
 • Кыргыз тилинин тарыхы Кыргыз тили деген жалпы түшүнүктүн мазмунун анын жеке өзүнүн азыркы мезгилдеги грамматика - лексикалык өзгөчөлүктөрү гана түзбөстөн
 • датасы 1993 - жылдын 10 - майы деп эсептелгени менен биздин сомдун жаралуу тарыхы же сом - деген сөздүн колдонулушу СССР маалында пайда болгон. Кыргызстан
 • стр. Бейше Урстанбеков, Тынчтыкбек Чороев. Кыргыз тарыхы Кыскача энциклопедиялык сөздүк. Фрунзе, Кыргыз Совет Энциклопедиясынын Башкы редакциясы. 1990
 • стр. Бейше Урстанбеков, Тынчтыкбек Чороев. Кыргыз тарыхы Кыскача энциклопедиялык сөздүк. Фрунзе, Кыргыз Совет Энциклопедиясынын Башкы редакциясы. 1990
 • жана Кыргыз УИАсынын Тарых институтунун директорунун орун басары, совет тарыхы боюнча адис Акылбек Жуманаев, тарыхчы жана жазуучу, чек ара тарыхы жана
                                               

"Красный восток"үгүт поэзди

"Красный восток" үгүт поэзди – Бүткүл россиялык борбордук аткомунун үгүт-насаат поезди. Үгүт иштерин жүргүзүү жана Орто Азия элдеринин партиялык, чарбалык-маданий, курулуш иштерине жардамдашуу үчүн 1919-жылы декабрда уюштурулган. Үгүт поезди 1920-жылдын 23-январынан 16-июнуна жана 1920-жылы 13-августунан 1921-жылдын 1-февралына чейин Ош, Кара-Суу, Жалал-Абад жана Түштүк Кыргызстандын калк жашаган башка жерлеринде иш жүргүзгөн.

                                               

Абдулла Тарак

Абдулла Файзулла Тарак - ырчы, обончу, Кыргыз ССР артисти, Өзбек ССРинин ырчысы. Ош өзбек музыкалык драма театрынын алгачкы актёрлорунун бири. Орто Азия эл ырларын аткарган. Анын ырлары грампластинкага жазылып алынган. Кыргыз исквосунун Москвада өткөн 1-он күндүгүнө катышкан. "Эмгекте каармандыгы үчүн" медалы менен сыйланган.

                                               

Адамдын шери

Баатырдыктын биринчи даражасы. Октон-чоктон кайтпастан, алды-арты, аз-көбүнө карабастан, жоо миң киши болсо да жалтанбастан тоодон кулаган таштай чимирилип жалгыз качырып, күндүз, мейли түн болсун, тоо улуусу, аң-кемерди көзгө илбестен жоого тийип, жоону кайта-кайта аралап салышып, бытчытын чыгарып качырат. Же өзү талкаланат. Мындай баатырларды "Адамдын шери" деп атаган. Мындай баатырлар кыргызда боло келген, биринчи баатыр ушул. Баатырлардын даражалары

                                               

Ак сары башыл

Адамдар өз башына оор иш түшкөндө же сүйүнгөндө, тилек тилеп кудай жолуна аталчу мал. Алдына коюлган максат орундалса, аталган мал союлуп, түлөө өткөрүлгөн. А. с.б-га союлчу жандыктын өңү ак, боз болуп, бара-бара анын түсү ылганбай калган.

                                               

Акбейит эстелиги

Акбейит эстелиги Ат-Башы өрөөнүнөн Арпа өрөөнүнө өтүүчү Акбейит ашуусунда деңиз деңгээлинен 3286 м бийиктик-те жайгашкан байыркы, орто кылымдарга таандык көрүстөндөрдөн, 17–18-кылымга тиешелүү күмбөз жана мүрзөлөрдөн турат. Көрүстөн-дөрдүн бир бөлүгү жол куруу учурунда бузулган. 13–14-кылымга таандык күмбөз тегерек формада, жан-жактарына эшик сыяктуу анча баамдалбаган кырлар жасалган. Күмбөздүн төбөсү түшкөн. 17–18-кылымда курулган күмбөз архитектуранын кайталангыс үлгүсү катары эсептелет.

                                               

Акинак

Кыска, түз, кош миздүү металлдан жасалган кылыч. Б. з. ч. 1-миң жылдыгынын ортосунда перс жана сак жоокерлери колдонгон. Анын уз. 40–60 см. Сабы колго кармоого ылайыктуу жана ага колду сактоо үчүн туурасынан жасалган жалпак калканычтар бекитилген. Сабынын учу жүрөк, жарым ай жана жаныбарлардын элеси түшүрүлгөн толтолор менен кооздолгон.

                                               

Арстанбап күмбөзү

Арстанбап күмбөзү - 16–18-кылымдарга таандык археологиялык эстелик. Жалал-Абад облусунун Базар-Коргон районундагы Арстанбап кыштагынын аймагында, Арстанбап суусунун сол өйүзүндө. Күмбөздүн туурасы 5.7 м, уз. 9.9 м, кумпа чатырлуу. Күмбөздүн дубалына жалбырактардын, бутактардын сүрөттөрү, оймо-чиймелер түшүрүлгөн. Арстанбап күмбөзү Орто Азия элдеринин соңку феодализм дооруна таандык курулуш үлгүлөрүнө кирет.

Артыш
                                               

Артыш

Артыш - Борбордук Азиядагы шаар. Тарыхый Чыгыш Түркстандагы, азыркы Кытайдын Шинжаң Уйгур автоном районундагы 1950-жылдары уюшулган Кызыл-Суу Кыргыз автономиялык облусунун акимдик борбору. Артыш шаарынын ишкерлери коңшу Кыргызстан менен да соода алакаларын ырааттуу жүргүзүп келет. Артыш шаары Теңир-Тоо кыркасынын түштүк тарабында жайгашкан. Шаарда кыргыз тилинде басылмалар чыгат.

                                               

Асаф ибн Бурхия, күмбөз

Асаф ибн Бурхия күмбөзү – Сулайман-Тоонун түштүк-чыгышынан орун алган архитектуралык курулуш. Эстеликке байланыштуу кызыктуу уламыштарда Сулайман Пайгамбардын авасы жана вазири Асаф ибн Бурхия жарык дүйнө менен коштошоордо, сөөгүмдү Сулайман-Тоонун этегине койгула деп керээз калтырган деп айтылат. Чындыгында мындай күмбөздөрдү куруу Фергана өрөөнүндө XVII-XX кылымдарда кеңири таралган.

                                               

Бурканчылык кыргыздарда

Азыркы учурда бурканчылыкты тутунган кыргыздар негизинен КЭРдин Фуйүй жана Тарбагатайлык аймагындагы кыргыздары деп айтылып келет. Бирок, бурканчылыктын калдыктары азыркы Кыргыз Республикасында да сакталып калганы маалым. Мисалы, Ысык-Ата районундагы айылдарда буркан деген сөз 9-кылымда тибет бакшылары таштын бетине ойуп кетишкен Буркандын сүрөтүнө колдонушаары белгилүү.

Users also searched:

кыргыз тарыхы,

...

Encyclopedic dictionary

Translation
Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →