Back

★ Маалымат

                                               

Массалык маалымат каражаттары

Массалык маалымат каражаттары – азыркы мезгилдеги жогорку өнүгүүгө жетишкен саясий иш-аракеттердин инструменти жана механизми. Массалык маалымат каражаттарына басма сөз, радио, телекөрсөтүү, интернет, кино, үн жазуу кирет, келечекте – ири коммуникациялык системаларды пайдалануу мүмкүнчүлүгү бар. Алардын аракеттери саны боюнча түрдүү аудиторияларга ырааттуулук менен маалыматтарды жайылтуу, идеологиялык, экономикалык, маданий жана саясий таасир тийгизүүнү өзүнө камтыйт. Азыркы Массалык маалымат каражаттарынын өнүгүшүндө илимий-техникалык революция чоң түрткү берген. Анын жардамы менен XX кыл ...

                                               

Маалымат рыногу

Маалымат рыногу – рынок шартында сатып алуучулар менен сатуучуларды маалымат менен камсыз кылган механизм, информациялык продукцияларды сатуу жана информациялык тейлөө иштерин жүргүзүүчү рыноктун сегменти. Маалымат рыногу учурдагы жаңы рынок экономикасын түзүүдө өзгөчө мааниге ээ. Ал негизинен интернет түйүнүндө жүргүзүлөт. Анын функцияларына маалыматтын асимметриялык төмөндөшү жана рынок механизминин натыйжалуулугун жогорулашы, калктын жана фирмалардын трансакциялык чыгымдарынын төмөндөшү, жаңылануулардын жайылышы, эмгек өндүрүмдүүлүгүн жаңы технологияларды колдонуу аркылуу жогорулатуу ки ...

                                               

Маалымат коом

Маалымат коом – азыркы доордо социалдык экономикалык өнүгүүнүн негизги факторуна айланган концепция, коомдун көпчүлүгү катышкан маалымат өндүрүшү башкача айтканда маалымат индустриясы. "Маалымат коом" термини 20-кылымдын 80-жылдарынын башында социология илиминде пайда болгон. Анын жаралышына компьютерди келечектеги турмушту жана иш-аракети жөнгө салгыч катары чагылдырган информатиканын жана коммерциялык жарнаманын дүркүрөп өнүгүшү зор көмөк берген. Д. Белл, Е. Масуда ж. б. батыш социологдору маалымат коомдун идеологдору катары эсептелет. Маалымат коом түшүнүгү турмуштун бардык чөйрөлөрүнүн ...

                                               

Маалымат системасы

Маалымат системасы – өз учурунда, так жана пайдалуу маалымат менен камсыз кылуучу элементтер жыйындысы. Маалымат системасы компьютердик жана коммуникациялык жабдыктар, программалык камсыздоо, маалымат ресурстарынан турат. Компьютерде маалымат системасы алты элементти камтыйт. Ар бир элемент маалымат системасынын ийгиликтүү иштешине салым кошот, ал эми тескерисинче бул элементтердин биринин начарлашы маалымат системасынын иштен чыгышына алып келет. Маалымат системасы пландоо, анализдөө, иштеп чыгуу, аткаруу жана кодго айландыруу деп аталган кадамдардан турат. Анализдөө кадамынын аягында мек ...

                                               

Маалымат тутуму

Маалымат тутуму – маалымат жүрүмдөрүн жүзөгө ашыруучу уюмдаштырып-иретке келтирилген документтердин жана маалымат технологияларынын жыйындысы.

                                               

Экспресс-маалымат

Экспресс-маалымат - ыкчам маалымат жеткирген библиогр. басылма, негизи илимий жана техникалык кандайдыр бир тармактардагы маанилүү ачылыштар, ойлоп табуулар жөнүндөгү маалымдама.

                                               

Геоэкологиялык маалымат системасы

Геоэкологиялык маалымат системасы – айлана-чөйрөгө анализ жүргүүзүүгө, алдын ала божомолдоого, ошондой эле башкаруу маселелерин чечүүгө багытталган аппараттык-программалык комплекс. Ал өзүнө маалымат чогултуу, топтоо, кайра иштеп чыгуу, жаңылоо жана мейкиндик боюнча багытын аныктап жайылтуу иштерин камтыйт. Геоэкологиялык маалымат системасы 1993-ж. Россияда түзүлгөн. Келечекте айлана-чөйрө жана жаратылыш ресурстары боюнча эларалык бирдиктүү маалымат системасын түзүү каралууда. Бириккен Улуттар Уюмунун айланачөйрө боюнча программасынын негизинде Геоэкологиялык маалымат системасынын "Global ...

                                               

Маалымат укугу

Маалымат укугу – маалыматты түзүү, колдонуу, таратуу жана коргоо тармагындагы коомдук мамилелерди жөнгө салуу жаатында пайда болгон укук ченемдеринин түзүлгөн тармактар аралык топтому. Жалпы мыйзам ичинен М. у-н бөлүп көрсөтүү чарасы атайын биргелешип жөнгө салууну талап кылган азыркы коомдун жапырт маалыматташуусуна жана маалымат мамилелеринин зарылдыгынын өсүшүнө байланыштуу келип чыккан. Электрондук гана эмес, баардык түрдөгү маалыматтар камтылгандыктан, компьютердик укукка караганда "М. у." түшүнүгү кыйла кеңири.

                                               

Башкаруунун маалымат системи

Башкаруунун маалымат системи –Информационнык системы управления). Менеджерлер компьютерлерди ар күндүк келишимдерди иштетүүдөн башка башкаруу үчүн маанилүү маалыматтарды өндүрүүдө колдонууга боло турганын түшүнүштү. Башкаруунун маалымат системдери машинелик системдерге кирип, мекемени башкарууга зарыл болгон так жана учурдагы маалыматтарды өндүрөт. Көп учурда башкаруунун маалымат системдери келишимдерди иштетүү системдери менен бириктирилген болот. Мисалы, коммерстик заказды иштетүү үчүн, келишимди иштетүүчү системи соода тууралу берилиштерди жазат, кардаалдардын эсеп-кысабынан балансты өз ...

                                               

Үн жазуу

Үн жазуу - үн маалыматын сактоо процесси, Атайын приборлордун жардамы менен, үн алып жүргүчкө 20-20 000 Гц диапазондогу термелүүнү сактайт. Алып жүргүчкө сакталган Үн жазуусу фонограмма деп аталат. Үн жазууда керектелүүчү жабдыктар: үн термелүүсүн электр термелүүсүнө өзгөртүүчү прибор микрофон же тон үн генератору, электр термелүүсүн цифралардын удаалаштыгына өзгөртүүчү түзүлүш цифралык жазууда, сактоо үчүн түзүлүштөр магнитофон, компьютердин катуу диски ж. б. Үн жазуу сактоо ыкмасына карата 2 түргө бөлүнөт: аналогдуу жана цифралык. Аналогдуу Үн жазуунун түрлөрү: мех., электр-мех., оптикал ...

                                     

★ Маалымат

 • Маалымат берүү таризинин артүрдүүлүгүнө карабастан адамдар, буюмдар, окуялар, көрүнүштөр, кубулуштар ж.б. тууралуу маалыматтар. Юридика аталгылары менен
 • Массалык маалымат каражаттары азыркы мезгилдеги жогорку өнүгүүгө жетишкен саясий иш - аракеттердин инструменти жана механизми. Массалык маалымат каражаттарына
 • Маалымат технологиясы Information technology компьютер технологиясы информатиканын бөлүмү ар кандай маалыматты иштеп чыгууда пайдаланылуучу компьютердик
 • Маалымат технологиялары Компьютер Иштетүү системалары Интернет Компьютердик желелер Берилиштер түбү Программалоо Социалдык тармактар Информатика
 • Маалымат киоски англ. Information kiosk - Информационный киоск Маалыматты табуу же кароодо колдонулуп компьютерлештирилген маалымат борбору маалымат
 • Маалымат жабдуусу англ. Dataware - Информационное обеспечение Маалыматтарды классташтыруу жана коддоштуруу системинин бирдиктүү жыйындысы, документтештирүүнүн
 • Маалымат рыногу рынок шартында сатып алуучулар менен сатуучуларды маалымат менен камсыз кылган механизм рынок түрү информациялык продукцияларды китеп
 • Маалымат коом азыркы доордо социалдык экономикалык өнүгүүнүн негизги факторуна айланган концепция коомдун көпчүлүгү катышкан маалымат өндүрүшү башкача
 • Маанилүү маалымат Useful information - Важность информации Маалымат алган адамга керектүү. Айрым маалыматтар белгилүү гана инсандарга же топторго маанилүү
 • Маалымат системасы Information System өз учурунда, так жана пайдалуу маалымат менен камсыз кылуучу элементтер жыйындысы. Маалымат системасы компьютердик
 • Маалымат тутуму маалымат жүрүмдөрүн жүзөгө ашыруучу уюмдаштырып - иретке келтирилген документтердин документтер тобунун жана маалымат технологияларынын
                                     
 • Экспресс - маалымат - ыкчам оперативдүү маалымат жеткирген библиогр. басылма негизи илимий жана техникалык кандайдыр бир тармактардагы маанилүү ачылыштар
 • Абройлуу маалымат - мааниси, тактыгы, аныктыгы жана сапаты боюнча эч кандай күмөн туудурбай турган жана ишенимдүү булактардан алынган маалымат Аны массалык
 • Маалымат сайты англ. Information site - Информационный сайт Интернет колдонуучуларына бул же тиги маалыматтарды сунуш кылган сайт. Чоң сайттар атайын
 • Жашыруун маалымат белгилүү гана адамдардын чөйрөсүнүн билүүсү менен чектелген, документтештирилген маалымат Юридика аталгылары менен түшүнүктөрүнүн
 • Геоэкологиялык маалымат системасы айлана - чөйрөгө анализ жүргүүзүүгө, алдын ала божомолдоого, ошондой эле башкаруу маселелерин чечүүгө багытталган
 • Маалымат укугу маалыматты түзүү, колдонуу, таратуу жана коргоо маалымат корун тармагындагы коомдук мамилелерди жөнгө салуу жаатында пайда болгон укук
 • Башкаруунун маалымат системи Management Information System MIS Информационнык системы управления Менеджерлер компьютерлерди ар күндүк келишимдерди
 • Калып: Palette Sélection d articles par portail Негизги макала: Маалымат технологиялары Калып: Lumière3Калып: Lumière3
 • Генетикалык маалымат - укумдан тукумга берилүүчү тукум куучу касиет. Мында организимди түзүүчү заттардын белоктор жана нуклеин к - талары курамы, түзүлүшү
 • Жеке маалымат башкаргыч жеке маалыматтарды көзөмөлдөөчү түзүлмө. Анын жолугушуулар, аткарылуучу иштин тизмеси, телефон сүйлөшүүлөрү, болжолдуу багыт
 • борбору. Москва шаарынын калк саны 15 миллионго чукулдайт, бирок бул расмий маалымат башка маалыматтарга таянсак, 17 миллионго жетчүдөй. Моска шаары дүйнөдөгү
                                     
 • Маалымат тактыгы англ. Information accuracy - Точность информации Маалыматтын тууралыгын билгизет. Так эмес маалыматка ээ болгондон көрө анын такыр
 • Кабар улуттук маалымат агенттиги Кыргыз Республикасынын мамлекеттик маалымат органы. КП б Кыргыз обкомунун 1937 - жылдын 17 - январындагы токтомуна ылайык
 • Маалымат кору адам ишмердигинин белгилүү тармагында борборлоштуруп сактоого эсептелген маалыматтарды жамаатык пайдалануу жана сактоонун программалык
 • Жалпы маалымат саны чектелбеген адамдар үчүн бериле турган басмасөз, уктуруу жана уктуруу - көрсөтүү ж.б. маалыматтары. Юридика аталгылары менен түшүнүктөрүнүн
 • Маалымат базасын колдонуучу маркетинг - компьютердин жардамы менен сатып алуучу жөнүндө маалыматтарды чогултуу, колдонуу, анализдөө жана сактоо. Бул маалымат
 • Маалымат эркиндиги конституциядагы бүтүндөй укук менен эркиндиктердин тобун камтый турган түшүнүк: сөз эркиндиги өз оюн айтуу эркиндиги басмасөз ж
 • Массалык маалымат акциялар эмгек коллективдери, коомдук уюмдар, граждандардын топтору аркылуу көчөлөрдө, аянттарда, калктуу жерлерде ачык же жабык өз оюн
 • тууралуу маалымат айлана - чөйрөгө таасир этүүчү суунун, абанын, кыртыштын, жер катмарынын, өсүмдүктөрдүн, жанжаныбарлардын абалы жөнүндөгү маалымат жана
Маалымат
                                               

Маалымат

Юридика аталгылары менен түшүнүктөрүнүн орусча-кыргызча түшүндүрмө сөздүгү. Илимий-маалымдама басылыш / АРД / Чекки долбоору, авторлор жамааты. – Б.: 2005, ISBN 9967-428-14-7.

                                               

Абройлуу маалымат

Абройлуу маалымат - мааниси, тактыгы, аныктыгы жана сапаты боюнча эч кандай күмөн туудурбай турган жана ишенимдүү булактардан алынган маалымат. Аны массалык маалымат каражаттарына жарыялап туруу коомдук жоопкерчиликтин эң маанилүү талаптарынын бири болуп саналат. Коомдук пикирди акыйкат маалыматтар менен камсыз кылууда мындай маалыматтын ролу өтө жогору.

                                               

Жашыруун маалымат

Юридика аталгылары менен түшүнүктөрүнүн орусча-кыргызча түшүндүрмө сөздүгү. Илимий-маалымдама басылыш / АРД / Чекки долбоору, авторлор жамааты. – Б.: 2005, ISBN 9967-428-14-7.

Users also searched:

маалымат,

...

Encyclopedic dictionary

Translation
Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →