Back

★ Коом

                                               

Коом

Коом – кеңири маанисинде адамдардын биргелешкен ишмердүүлүгүнүн тарыхый калыптанган формаларынын жыйындысы. Тар маанисинде социалдык системанын конкреттүү тарыхый тиби, коомдук мамилелердин белгилүү бир формасы. Коом – адам болмушунун мейкиндикте жайгашкан жана убакыт боюнча өнүгүп туруучу чөйрөсү, анын жашоосу менен ишмердүүлүгүнүн чөйрөсү жана өндүрмөсү. Коом адамдардын материалдык турмушту өндүрүү жана кайра өндүрүү процессинде негизделген мамилелеринин суммасы болуп эсептелет. Коомдун пайда болушу адамдардын өндүрүштүк иш-аракеттеринин зарыл натыйжасы. Өз ишмердүүлүктөрү аркылуу адамда ...

                                               

Акционердик коом

Акционердик коом – өз ишмердигин пайда табуу максатында ишке ашырган, акцияларды чыгаруу жана жайгаштыруу менен каражат тартуучу юридикалык жак. Акционердик коомдун катышуучулары коомдун милдеттенмелери боюнча жооп беришпейт жана өздөрүнө таандык акциялардын наркынын чегинде анын иши менен байланышкан чыгымдарды тартууга тобокелдик кылышат. Акционердик коом акцияларды чыгарууга милдеттүү, салым кийирүүнүн түрүнө карабастан анын наркы Кыргыз Республикасынын улуттук валютасында көрсөтүлөт.

                                               

Ачык акционердик коом

Ачык акционердик коом – акционердик коомдун катышуучулары өздөрүнө таандык акцияларын коомдун башка акционерлеринин макулдугусуз эле ажыратып алууга укуктуу болгон акционердик коом. Мындай акционердик коом өзү чыгарган акцияларга ачык жазылуу жүргүзүүгө жана аларды мыйзамда белгиленген шарттарда эркин сатууга укуктуу.

                                               

Чарбалык коом

Чарбалык коом - чарбалык иш-аракеттерин ишке ашыруу максатында мүлктөрүн бириктирүү аркылуу юридикалык жана жеке жактардын келишими боюнча түзүлгөн юридикалык жак. Бул акционердик коом, жоопкерчилиги чектелген коом же кошумча жоопкерчиликтеги коом болушу мүмкүн. Алардын укуктук жана экономикалык түзүлүшү, иш-аракеттери, кайтадан уюштурулушу жана жоюу, катышуучулардын укугу жана милдеттери иш-аракеттеги мыйзам менен аныкталат.

                                               

Маалыматтуу коом

Маалыматтуу коом. Эгерде: 1) Өздөрүнүн иш аракеттери менен өзүмдүк жана социалдык маселелерди чечүү үчүн мамлекеттин каалаган жеринде жана каалаган убакытта акысыз же тиешелүү акыга автоматташтырылган жетүү жана байланыш системи негизинде каалаган адам, адамдар тобу, мекемелер маалымат жана билим алуу мүмкүнчүлүгүнө ээ болсо. 3) Коомдо учурдагы маалыматтар техноложиси өндүрүлсө, жашаса жана каалаган адам, топ же мекеме жете алса. 2) Дайыма тездик менен өсүп жаткан илимий–техник жана социал-тарыхий прогрести колдоо үчүн зарыл болгон көлөмдө улуттук маалымат ресурстарын түзүүнү камсыз кылган ...

                                               

Коом укуктары

Коом укуктары - Адамдардын коом менен болгон мамилесин иретке келтирген негизги эрежелерден турган укуктар коомдук укуктарды түзөт. Жеке кишинин мамлекет алдында кээ бир укуктары бар болсо да режимге карата өзгөрүлүп турушу мүмкүн. Коом укуктары жалпы жонунан эки түрдүү болот: А. Кишилердин коомго карата укуктары: -Жеке коомдук укуктар: Булар кишинин моралдык жана материалдык байлыктары менен байланышкан жана бул байлыктарын өз алдынча колдонууга, көбөйтүүгө байланышкан эркиндик жана укуктары. Мисалы, киши жана турак-жай кол тийбестиги. -Социалдык жана экономикалык коом укуктары: Кишинин к ...

                                     

★ Коом

 • Коом кеңири маанисинде адамдардын биргелешкен ишмердүүлүгүнүн тарыхый калыптанган формаларынын жыйындысы. Тар маанисинде социалдык системанын конкреттүү
 • Акционердик коом АК өз ишмердигин пайда табуу максатында ишке ашырган, акцияларды чыгаруу жана жайгаштыруу менен каражат тартуучу юридикалык жак. Акционердик
 • макулдугусуз эле ажыратып алууга укуктуу болгон акционердик коом Мындай акционердик коом өзү чыгарган акцияларга ачык жазылуу жүргүзүүгө жана аларды
 • түзүлгөн юридикалык жак. Бул акционердик коом жоопкерчилиги чектелген коом же кошумча жоопкерчиликтеги коом болушу мүмкүн. Алардын укуктук жана экономикалык
 • Маалыматтуу коом англ. Information society, орусча - Информационное общество Эгерде: 1 Өздөрүнүн иш аракеттери менен өзүмдүк жана социалдык маселелерди
 • Коом укуктары - Адамдардын коом менен болгон мамилесин иретке келтирген негизги эрежелерден турган укуктар коомдук укуктарды түзөт. Жеке кишинин мамлекет
 • Массалык коом азыркы учурдагы коомдун бир катар өз алдынча өзгөчөлүктөрүн белгилөө үчүн массалык маданиятты социология жана философия колдонуучу түшүнүк
 • Традициялык коом - агрардык коомду түшүндүрөт. Калктын басымдуу бөлүгү айыл жеринде жашап, айыл - чарбасына тиешелүү примитивдүү эмгекке же өнөргө негизделген
 • Географиялык коом - географияга кызыккандардын жана адис географтардын өз ыктыярдуу уюму. Географиялык коом 60тан ашуун өлкөдө түзүлгөн. Эң алгачкылары:
 • Жабык акционердик коом акциялары анын катышуучуларынын, же алдынала аныкталган жактардын ортосунда гана жайгаштырылган акционердик коом Ж. а. к. өзү чыгарган
 • Индустриялык коом - бүгүнкү типтеги коомдук системалардын келип чыгышын мүнөздөгөн социологиялык теория түшүнүгү. Индустриялык коом жаңы доордун мезгилинде
                                     
 • Кыргыз билим берүү академиясында бардык окуу предметтери боюнча, анын ичинде коом таануучулук жана экономикалык жалпы билим берүү боюнча мамлекеттик стандарттар
 • Индустриалдык коом - илимий - техникалык ишмердиктин, машиналык өндүрүштүн, фабрикалык уюм менен жумушчу эмгектин, жалпы улуттук базар менен айыл - чарба тутумунун
 • Маалыматтык коом - азыркы доордо социалдык экономикалык өнүгүүнүн негизги факторуна айланган концепция коомдун көпчүлүгү катышкан маалымат өңдүрүшү б
 • Информациялык маалыматтык коом термини 20 - кылымдын 80 - жылдарынын башында социология илиминде пайда болгон. Анын жаралышына компьютерди келечектеги
 • Маалымат коом азыркы доордо социалдык экономикалык өнүгүүнүн негизги факторуна айланган концепция коомдун көпчүлүгү катышкан маалымат өндүрүшү башкача
 • коом Ж. Лихтайм Пострыноктук коом С. Эйзенштадт Поетиндустриялык коом Д. Белл Супериндустриялык коом Э. Тоффлер ж. б. Беллдин концепциясы
 • Жарандык коом конституциялык укук теориясында экономика, маданият ж. б. чөйрөлөрдө мамлекет таасиринен сырткары, эч көзкарандысыз эле демократиялык коомдун
 • Атуулдук коом - 1 коомдун жашоо ишмердүүлүгүнүн экономикалык, саясий, социалдык жана руханий чөйрөсүндө ыктыярдуу түрдө түзүлгөн мамлекеттик эмес структураларды
 • Граждандык коом - 1 коомдун жашоо ишмердүүлүгүнүн экономикалык, саясий, социалдык жана руханий чөйрөсүндө ыктыярдуу түрдө түзүлгөн мамлекеттик эмес структураларды
 • Марин коом нем. Marihn - Германия Федеративдик Республикасынын Мекленбург - Төмөнкү Померания жеринде жайгашкан муниципалитет. Мүриц районуна кирет.
                                     
 • Коом менен мамиле түзүү кыскартылганда ПР, ПиаР, пиар анг. Public Relations коом менен мамиле түзүү, коомдун бирдиктүү аракети. Негизинен кандайдыр
 • Алгачкы коом уруулук жамаат урук - коомдук өнүгүүнүн адамдар пайда болушунан тартып, мамлекет түзүлгөнгө чейинки мезгили. Өнүгүүнүн кийинки коомдорунан
 • societas - коом жана logos - илим, билим - коом бир бүтүн система катары жана айрым коомдук институттар, процесстер, топтор, инсан менен коом мамилелери
 • Кошумча жоопкерчилиги бар коом коомдун бир же бирнече мүчөсү тарабынын уюштурулган, уставдык капиталы уюмдаштыруучу документтеринде аныкталгандай көлөмдөгү
 • Коом аралдары îles de la Société Жoлдoштук аралдары Тынч океандын түштүк бөлүгүндөгү архипелаг, Полинезияда. Франциянын ээлиги. Аянты 1, 6 миң км2
 • Акционердик коом ак өз ишмердигин пайда табуу максатында ишке ашырган, акцияларды чыгаруу жана жайгаштыруу менен каражат тартуучу юридикалык жак. АКнын
 • Абдыш - Ата жабык акционердик коом Кант шаарындагы М. В. Фрунзе атындагы Кант заводунун базасында негизделген, 1984 - ж. чейин кант чыгарган, андан кийин
 • Немисче. munizipa - litat, латынча municipium өзүн - өзү башкаруучу жымыят коом жергиликтүү өзүн - өзү башкаруу системасындагы орган. Бир катар өлкөлөрдө
 • Коомдук философия, социалдык философия философиянын коом деген эмне, анда адамдын орду кандай деген суроого жооп берүүнү көздөгөн бир бөлүгү. Ушул маанисинде
Массалык коом
                                               

Массалык коом

Массалык коом – азыркы учурдагы коомдун бир катар өз алдынча өзгөчөлүктөрүн белгилөө үчүн массалык маданиятты социология жана философия колдонуучу түшүнүк. "Массалык коом" социалдык-экономикалык тармакта өндүрүштү индустриялаштыруу жана урбандаштыруу, стандартташтыруу жана массалык пайдалануу, коомдук турмушту бюрократташтыруу, массалык коммуникация каражаттарын массалык маалыматты жана массалык маданиятты жайылтуу менен байланыштырылат.

                                               

"Аксы" окуясы

"Аксы" окуясы - 2002-жылы Аксы районунда болгон окуя. 2002-жылы 17-мартта Үзөңгү-Кууштун Кытайга берилишине каршылык кылып, райондун борборуна жөө жүрүш менен бара жаткан элге бийлик ок чыгарган. Андан 4 киши курман болгон. Ошол эле жылы 18-мартта Аксы районунун борбору Кербенде милициянын огунан бир жигит, токмогунан дагы бир киши каза тапкан.

                                               

Вестернизация

Вестернизация – өнүгүп келе жаткан өлкөлөрдүн элдерине батыш өлкөлөрдүн экономикасы жана саясий системасынын артыкчылыгына ишендирүү жана батыш дүйнөсүнүн маданий баалуулуктарына оң мамилени калыптандыруу максатын көздөгөн социологиялык доктрина. Өнүгүп келе жаткан өлкөлөрдү тышкы саясатта, социалдык жана экономикалык турмушту уюштурууда батыш өлкөлөрдүн таасирине тартууга багытталган.

                                               

Фрейдизм

Фрейдизм -коомду, чыгармачылык процесстерди, маданий кубулуштарды түшүндүрүү үчүн фрейдизимдин психологиялык окуусун колдонууга умтулушкан ар башка мектептердин жана агымдардын жалпы аталышы. Аталышы Австриялык психолог З. Фрейддин атынан коюлган.

                                               

Функционализм

Функционализм – коомдук жашоонун кубулуштарын методологиялык талдоо принциби. Функционализм алгачкы маселеси бүтүндүктү ажыратуу. Мазмуну боюнча Функционализм изилдөөчүнү коомдук кубулуштарды талдоого багыттайт, б. а. алардын кайталанып турушун, өзүн-өзү колдонушунун, өзүн өзү өндүрүп чыгаруусунун ыкмаларын жана механизмин ачууга багыттайт.

                                               

Эне жана баланы коргоо

Эне жана баланы коргоо - эне менен баланын ден соолугун коргоого, энелерге балдарын ден соолугу чың, күчтүү жана ар тараптан өнүккөн, акылдуу кылып тарбиялоо үчүн мүмкүндүк түзүүгө багытталган мамлекеттик, коомдук жана медициналык система. Акушердик жана гинекологиялык жардам берүүнүн алдын ала жүргүзүлүшү, мамлекеттик мүнөзү жана балдарды дарылоо, алдын ала жардам берүүсү эне жана баланы коргоонун эң негизги принциби болуп эсептелет. Ал закон менен гарантияланат.

Users also searched:

коом,

...

Encyclopedic dictionary

Translation

коом

...
Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →