Back

★ Жаратылыш

                                               

Жаратылыш

Жаратылыш - ааламдын материалдык дүйнөсү, маңызы боюнча табигый илимдерди изилдөөчү объект. Турмушта "жаратылыш" сөзү көп учурда табигый жашоо чөйрө деп аталып жүрөт.

                                               

Жаратылыш зоналары

Жаратылыш зоналары – геогр. кабыктын салыштырмалуу ири бөлүнүшү, геогр. алкактын ичинен бөлүнөт, термиялык шарты ж-а нымдуулугу б-ча белгилүү бир жалпылыкка ээ, жер бетинин физ. -геогр. бөлүнүшүнүн жогорку тепкичтеринин бири. Зоналардын көбүнүн аты адатта, алардын ландшафттарынын өзгөчөлүктөрүн чагылдырган басымдуулук кылган өсүмдүктөрдүн тиби б-ча берилет, мис., токой зонасы, талаа зонасы, саванна зонасы ж. б. Мындай мааниде, ландшафттык зоналарга дал келет. Жаратылыш зоналары кургактыкка негизинен ири түздүктөргө мүнөздүү. Климаттын мейкиндик б-ча өзгөрүшүнө байланыштуу жаратылыш зоналар ...

                                               

Улуттук жаратылыш парктары

Улуттук жаратылыш парктары – өзгөчө экологиялык, тарыхый-маданий жана эстетикалык нарктуулукка ээ, жаратылышты коргоо, рекреациялык, агартуучулук, илимий максаттарда пайдаланууга багышталган жана жаратылышты коргоо жана рекреациялык мекемелер болуп саналган жаратылыш комплекстери. КР мыйзамдарына ылайык мамлекеттик улуттук жаратылыш парктарына төмөнкү негизги милдеттер жүктөлгөн: а) жаратылыштын эталондук жана уникалдуу жаратылыш комплекстерин жана объекттерин сактоо, б) маданий жана жаратылыш мурастарын сактоо, экологиялык агартуу жана жаратылыш койнунда калктын эсалуусун уюштуруу.

                                               

Өзгөчө кайтарууга алынган жаратылыш аймагы

Өзгөчө кайтарууга алынган жаратылыш аймагы – өзгөчө кайтаруу жана пайдалануу тартиби орнотулуп, өзүнө жаратылыш комплекси менен өзүнчө жаратылыш объектилерин камтып турган жер участкалары, суу чөйрөсү. Өзгөчө кайтарууга алынган жаратылыш аймактарына экологиялык, илимий, тарыхый-маданий, эстетикалык, саламаттык сактоо жактан өзгөчө мааниге ээ болгон табигый же атайын жасалган жаратылыш комплекстери менен жаратылыш объектилери кириши мүмкүн.

                                               

Жаратылыш Комплекси

Жаратылыш Комплекси - жалпысынан табигый аймактык комплекс жана табигый чарбалык комплекс деп экиге бөлүнөт. Табигый чарбалык комплекс пайдаланылуучу жаратылыш ресурстарын жана белгилүү чарбалык иш аракеттери жүргүзүлгөн аймак. Промискуитет лат. Promiscuns - аралаш, жалпы - жаныбарлардын көбөйүү мезгилинде ар кандай өнөктөштөр менен баш аламан жыныс мамилелеринин формасы. Популяциялык, генетикадагы панмиксия деген түшүнүкө туура келет.

                                               

Жаратылыш парктары

Жаратылыш парктары – аймактары экологиялык жана эстетикалык баалуулукка ээ жана жаратылышты коргоодо, агартуу иштеринде жана рекреациялык максаттарда пайдаланылуучу жаратылыш комплекстерин жана объектерин өз кучагына камтыган жаратылышты коргоочу рекреациялык мекемелер. Ж. п-нын аймактары аларга мөөнөтсүз пайдаланууга берилген жерлерде, айрым учурларда – башка пайдалануучулардын, ошондой эле менчик ээлеринин жерлеринде жайгашат. Ж. п. коммерциялык эмес уюмдар болуп саналышат жана жаратылышты коргоо мекемелеринин мамлекеттик бюджет каражаттарынын эсебинен каржылануучу таризде түзүлөт.

                                     

★ Жаратылыш

 • Жаратылыш - ааламдын материалдык дүйнөсү, маңызы боюнча табигый илимдерди изилдөөчү объект. Турмушта жаратылыш сөзү көп учурда табигый жашоо чөйрө деп
 • Жаратылыш паркы өзгөчө корукка алынган табигый аймак. Ага адамдын өндүрүштүк таасири анча тийбеген, эстетикалык баалуулугу менен өзгөчөлөнгөн, рекреациялык
 • Жаратылыш зоналары геогр. кабыктын салыштырмалуу ири бөлүнүшү геогр. алкактын ичинен бөлүнөт термиялык шарты ж - а нымдуулугу б - ча белгилүү бир жалпылыкка
 • Өзгөчө корголуучу жаратылыш аймагы өзгөчө кайтаруу жана пайдалануу тартиби орнотулуп, өзүнө жаратылыш комплекси менен өзүнчө жаратылыш объектилерин камтып
 • Жаратылыш ресурстары Жер Жаратылыш ресурстары товарларды өндүргөндө жана кызмат өтөөлүдө колдонулуучу табигый байлык. Буларга жандуу жаратылыш минералдык
 • Жаратылыш : Жаратылыш - материалдык дүйнө, Аалам, илим талкууга алынган эң башкы объекти. Жаратылыш - Мир орбиталдык станциясынын модулу.
 • Улуттук жаратылыш парктары өзгөчө экологиялык, тарыхый - маданий жана эстетикалык нарктуулукка ээ, жаратылышты коргоо, рекреациялык, агартуучулук, илимий
 • Жаратылыш Комплекси - жалпысынан табигый аймактык комплекс ЖАК жана табигый чарбалык комплекс ЖЧК деп экиге бөлүнөт. Табигый чарбалык комплекс пайдаланылуучу
 • Жаратылыш парктары аймактары экологиялык жана эстетикалык баалуулукка ээ жана жаратылышты коргоодо, агартуу иштеринде жана рекреациялык максаттарда
 • жаратылыш аймактарынын жери мамлекеттик коруктардын, улуттук жаратылыш парктарынын, заказниктердин аңчылык кылуучу жерлерди кошпогондо жаратылыш
 • Экологиялык укук жаратылыш байлыктар укугу, жаратылыш коргоо укугу жаратылыш байлыктарын коргоо жана өнүмдүү пайдалануу боюнча мамилелерди жөнгө салуучу
                                     
 • Жаратылыш коргоо мыйзамдары экономикалык кызыкчылык менен айлана - чөйрөнүн акыбалын илимий негизде айкалыштырууну камсыз кылуу максатында жаратылышты
 • Мамлекеттик жаратылыш эстеликтери экологиялык, илимий, тарыхый - маданий жана эстетикалык жактан сейрек кездешүүчү, өтө баалуу объекттер. Жаратылыш объекттери
 • Жаратылыш ресурстарын кайра өндүрүү - жаратылыш ресурстарын жасалма жол менен кармап турууга жана экосистеманын кунардуулугун сактоого багытталган иш
 • Жаратылыш чөйрөсү жаратылыштын адам баласын курчаган бөлүгү, айлана - чөйрө. Кыргызстан улуттук энциклопедиясы: 3 - том. Башкы редактору Асанов Ү. А.
 • 0005 жаратылыш газында 10 ке чейин кезигет. Ал космосто кеңири таралып, Күн, жылдыз атмосферасында жана метеориттердин курамында жолугат. Жаратылыш гелийи
 • Мунайзат менен жаратылыш газын иштетүү алуу пайдалануу скважинасын бургулоону жана түпкүрдө жаткан мунайзат менен жаратылыш газын жер үстүнө алып чыгуу
 • Жаратылыш байлыгы жаратылыштын адам баласы пайдалана турган табигый булактары жер, суу, токой, кен, минералдык чийкизат, радиоактивдүү материалдар
 • тегерете курчап турган жашоо - тиричилик жана өндүрүштүк иш шарты. Адатта ага жаратылыш чөйрөсү жана адам өзү жараткан материалдык чөйрө курулуштар, өнөр жай
 • кездешкен жаратылыш комплекстерин жана анда жашаган жаныбарлардын, өсүмдүктөрдүн сейрек кездешкен түрлөрүн көбөйтүү. Нарын мамлекеттик жаратылыш коругунун
 • Кара - Шоро жаратылыш паркы - Өзгөн районунун аймагында. 1996 - жылы уюшулган. Фергана тоо тизмегинин түштүк - батыш капталындагы минералдуу булак чыккан, токой
 • Жаратылыш айлана - чөйрөсүн булгоо антропогендик чарбачылык ж. б. ишмердүүлүктөрдүн натыйжасында табигый чөйрө аба, суу, жер кыртышы касиетинин физико - химиялык
 • Корук коргоого алынган жаратылыш аймагы. Жалпы жаратылыш комплексин мурдагы калыбында өзгөртпөй сактоо максатында уюштурулат. Мында чарбалык иштер жүргүзүлбөйт
                                     
 • Табигый ресурстар, жaратылыш ресурстары адамзаттын жашоосуна керектүү, коомдун материалдык жана маданий муктаждыктарын канааттандыруу максатында чарбада
 • болот жана ар бир индивид коомдун кызыкчылыгы менен жашайт Этика - жаратылыш программасыбы? Каркыралардын учканын байкадыңар беле? Кимдир бирөө асманда
 • Аларча мамлекеттик жаратылыш паркы 1976 - жылы Аларча капчыгайынын ичинде, ал капчыгайдын уникалдуу ландшафттарын сактоо үчүн жана эс алуучулардын агымын
 • кандайдыр бир аймактын өлкө, мамлекет, материк ж. б. мерчемдүү белгилери жаратылыш шарты, тарыхый салты, этностук же экономикалык өзгөчөлүгү, административдик - саясий
 • Жаратылыш каучугу С5Н8 4 жаратылышта кезигүүчү, стереорегулярлуу түзүлүштөгү полиизопрен. Полимер курамындагы изопрен мол - лары бири - бири менен 1, 4 - цис
 • Антпропогендик процесстерде материянын кыймылынын коомдук формасынын жана жаратылыш механикалык, физикалык, химиялык жана биологиялык формаларынын комплекстеринин
 • жайгашкан. Жери кумдуу жана кургакчыл болот. Субэкватордук алкакта жайгашкан. Жаратылыш шартына ынгайлуу калкынын копчулук болугу тоо багышат. Машина Суу
Жаратылыш ресурстары
                                               

Жаратылыш ресурстары

Жаратылыш ресурстары "Жер". Жаратылыш ресурстары товарларды өндүргөндө жана кызмат өтөөлүдө колдонулуучу табигый байлык. Буларга жандуу жаратылыш, минералдык жана токой ресурстары, ошондой эле биз дем алып жаткан абаа, ичип жаткан суу сыяктуу нерселер кирет. Кыргызстан жаратылыш ресурстарына бир топ эле бай. Жаратылыш ресурстарын өндүрүш фактору катарында айтканда экономисттер көбүнчө "жер" термини менен колдунушат.

                                               

Көктөм

Кыргызстан” улуттук энциклопедиясы: 4-том. Башкы редактору Асанов Ү. А. К 97. Б.: Мамлекеттик тил жана энциклопедия борбору, 2012. 832 бет, илл. ISBN 978 9967-14-104 -9. Эрмеков Каныбек 03.03.2020 Instagram. ermekowvv

                                               

Шарпылдак

Шарпылдак – деңиз же көл толкунунун жээкке жакындагандагы кубулушу. Шарпылдак тайыздаган сайын төө өркөчтөнүп күч алат. Себеби, толкундун агымынын астынкы бөлүгү жерге тийип ылдамдыгын жоготсо, үстүнкү бөлүгүндө толкун бөлүндү болуп, ак көбүк пайда болот. Бийик кашаттуу жээктерге урунганда гана шарпылдак таркай баштайт. Шарпылдак деңиз жээктерин жемирип, пляждарды пайда кылат.

                                               

Шыргалаң

Шыргалаң – суу менен агып келген кар аралаш муз калдыркандары менен жээктеги салаңдаган муздардын сыныктары кошулуп шыргалаңды пайда кылат. Шыргалаң муз, тоз деп да аталат

Users also searched:

жаратылыш,

...

Encyclopedic dictionary

Translation
Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →