Back

★ Структура

                                               

Структура

Түзүм – системалардын уюштурулушунун ички формасы жана түзүлүшү, элементтер арасында өз ара байланышта туруктуу биримдиктүү болуп турушат. Теорияда изилдөөнүн максатына байланыштуу биринчи планга тигил же бул структуранын компоненти келип чыгууда. Системанын түзүлүшүнүн спецификалык өзгөчөлүктөрүн окуп үйрөнүүдө, алардын функционалдык мамилелеринин жалпы мйзамы катарында, ушундай бир компонентин бөлүп чыгарат, аны изилдөө кибернетиканын негизги маселелеринин составдык бөлүгүн түзөт. Мамилелер жана касиетин жаратылышы. Структуранын материалдуу мазмуну биринчи планга чыгууда, өз ара байланыш ...

                                               

Структура-функциялык анализ

Структура-функциялык анализ - коомдук кубулуштарды бүтүн система катары изилдөө жолу. Маркстик социология боюнча коомдун структуралык бөлүктөрү: коомдук-экономикалык формация, эмгектин болунушу, коомдук турмуштун негизги жактары, маданий-социалдык институттар, коомдун социалдык түзүлүшү. Бул түшүнүк эки мааниде колдонулат: биринчиден, социалдык системанын бир болугунун башка бөлүктөрүнө же жалпы системага карата аткарар милдети, экинчиден, системанын бир бөлүгүнүн өзгөрүшу башка бир бөлүгүнүн өзгөрүшүнө байланыштуу болушу мисалы, шаар менен айыл калкындагы озгоруулөр индустриянын өнүгүнгүн ...

                                               

Социалдык структура

Социалдык структура - социалдык институттардын мүнөзү, эмгектин бөлүнүшү, таптардын ж. б. социалдык топтордун ез ара мамилелери менен шартталган социалдык системанын элементтеринин арасындагы туруктуу жана ырааттуу байланыштар тармагы. Бүт коомдук мамилелерди өз кучагына камтыган жалпы коомдун Социалдык структурасы өндүрүш, саясат, илим, маданият ж. б. системачаларынан айырмаланат. Марксизм-ленинизм боюнча экон. структура башка Социалдык структураларды аныктайт, о. эле алардын таасирин туят к. Тарыхый материализм, Коомдук-экономикалык формация. Коомдо таптын структурасы зор мааниге ээ. Коо ...

                                               

Өтө жука структура

Өтө жука структура – атом энергиясынын деңгээлдеринин атом ядролорунун магнит моменттери электрондун магнит талаасы менен өз ара аракеттешүүсүнүн натыйжасында эң жакын жаткан бир нече майда деңгээлчелерге ажырашы. Бул аракеттешүүнүн энергиясы δε ядро менен электрондорунун спиндеринин мүмкүн болгон өз ара багытталышына көзкаранды. Багытталыштын саны Өтө жука структура нын түзүүчүлөрүнүн санын аныктайт. Энергетикалык деңгээлдер ядролордун квадруполдук моменттери менен электрондун электр талаасынын өз ара аракеттешүүсүнөн да ажырашы жана жылышы мүмкүн. Өтө жука структура нын деңгээлдеринин ар ...

                                               

Кыргыз уруулары

Тарыхчы А. Мокеевдин изилдөөлөрү боюнча, XV – XVIII кк. ичинде Теңир-Тоого Тяньшанга алтайлык кыргыздардын көчүп келишинин жана алардын айланасында теңиртоолук эски уруулардын консолидациялашуусунун натыйжасында кыргыз элинин калыптануу жараяны башталган, жана бул доор кыргыз элинин өз алдынча саясий, социалдык жана этникалык өнүгүүсүнүн маанилүү этабы болгон. Тарыхчы Т. Асановдун белгилегени боюнча, Теңир-Тоодогу кыргыз эли эң башында "Отуз уул" жана "Он уул" болуп бөлүнүшкөн жана бул XV кылымга туура келген. Кийинки кылымдын биринчи жарымында саясий, экономикалык, демографиялык, географи ...

                                               

Тектоникалык зона

Тектоникалык зона – бирдей структуралык түзүлүшү жана бир типтеги тектоникалык деформацияланышы менен мүнөздөлгөн жер кыртышынын узата созулган участкасы. Жайгашкан тоо тектердин курамынын өзгөчөлүгүнө карай структура-фациялык жана структура-формациялык тилке болуп да ажыратылат.

                                               

Гель пайда болуусу

Гель пайда болуусу – дисперстик фазанын бир нече процентинин, кээде бир канча үлүшүнүн гана системада жүрүүсүнөн ишке ашышы мүмкүн. Бөлүкчөлөрдүн ортосунда жайгашкан дисперстик чөйрөнүн катмарлануусунун стабилдүүлүгү жетишээрлик деңгээлде бузулуусунда катмарлар өз ара тийишүүсү толугу менен жоюлат, ошонун натыйжасында бөлүкчөлөр түздөн түз өз ара тийишкен болушат. Бул учурда өтө туруктуу, бирок ошол эле учурда өтө морт коагуляциялык структура пайда болот. Бирок көпчүлүк учурда, стабилдүүлүк бузулган кезде бөлүкчөлөр тийишкен чөйрөдө дисперстик чөйрөнүн дээрлик калың катмары калып калат. Бө ...

                                               

Гештальт

Гештальт – психологиялык татаал кубулуштарды талдоодо структура принцибин колдонуу зарыл деп эсептеген чет өлкөлүк идеалисттик психологиянын бир багыты. Гештальт 20-кылымдын башында Германияда пайда болгон. Гештальтга фон Эренфельс негиз салган 1890. Гештальттын башкы өкүлдөрү: немис психологдору М. Вертхеймер, В. Келер, К. Коффка, К. Левин психиканын негизги элементин сезим эмес, кандайдыр бир психикалык структуралар же "гештальттар" түзөт деп эсептешкен. Гештальт теориясы индивиддин айлана-чөйрөдөн жана тажрыйбалык иш-аракеттен ажыратылгандыгына негизделген. Ал мыйзам кубулуштарга да жай ...

                                               

Механизм

Механизм – бир же бир нече нерсенин кыймылын башка нерсенин керектүү кыймылына өзгөртүүчү система. Мехаизм структура-констр-лык белгилери боюнча шарнирдүү, муштумчалуу, тиштүү, шыналуу, бурамалуу, фрикциялуу, гидравликалык жана электр түзүлүштөгү ж. б. болуп айырмаланат. Механизм чекиттеринин траекториясы бир же параллель тегиздиктерде болсо, ал тегиздик механизм, ал эми калгандары мейкиндик Механизмдерине кирет. Механизм бир же бир нече эркин даражага ээ. Бир эркин даражалуу механизм кеңири белгилүү. Кыймылдаткыч, кыймыл бергич, кыймыл аткаргыч механизмдин жыйнагы машинаны түзөт. Кээ бир ...

                                               

Топология

Топология - - геометриянын үзгүлтүксүздүктү изилдөөчү бөлумү. Математикада үзгүлтүксүздүктүн жана аны изилдөө ыкмаларынын ар түрдүүлүгү бирдиктүү Топологиянын жалпы Топологиясы, алгебралык Топология, бир калыптагы Топология ж. б-га бөлүнүшүнө алып келди. Топологиянын үзгүлтүксүздүктү аксиомалык изилдөөчу бөлүгү жалпы Топология деп аталат. ЖалпыТопология алгебра менен бирге математикадагы азыркы теориялык-көптүк методдун негизин түзөт. Үзгүлтүксүздүктү аксиомалык жол менен ар кандай аныктоого болот. Ачык көптүк түшүнүгүнө негпзделген аксиома жалпы кабыл алынган. X көптүгүндөгү Топология стр ...

                                     

★ Структура

 • Түзүм структура лат. structura түзүлүш системалардын уюштурулушунун ички формасы жана түзүлүшү элементтер арасында өз ара байланышта туруктуу
 • Структура - функциялык анализ - коомдук кубулуштарды бүтүн система катары изилдөө жолу. Маркстик социология боюнча коомдун структуралык бөлүктөрү: коомдук - экономикалык
 • Социалдык структура - социалдык институттардын мүнөзү, эмгектин бөлүнүшү, таптардын ж. б. социалдык топтордун ез ара мамилелери менен шартталган социалдык
 • Өтө жука структура атом энергиясынын деңгээлдеринин атом ядролорунун магнит моменттери электрондун магнит талаасы менен өз ара аракеттешүүсүнүн натыйжасында
 • Тектоникалык структура жер бетинде тоо тектердин закон ченемдүү жайгашуу формасы. Кыргызстан улуттук энциклопедиясы: 6 - том. Башкы редактору Асанов
 • Этнополитическая структура кыргызов в XV - XVI вв. Асанов Т.И.Этнополитическая структура кыргызов в XV - XVI вв. Асанов Т.И.Этнополитическая структура кыргызов в
 • участкасы. Жайгашкан тоо тектердин курамынын өзгөчөлүгүнө карай структура - фациялык жана структура - формациялык тилке болуп да ажыратылат. Кыргызстан улуттук
 • линия кыргызов по версии Эсенкул Тёрёкан уулу. Кыргыздын кыскача санжырасы - Бишкек: Учкун, 1995 Т.Асанов Политическая структура кыргызов в XV - XVI вв.
 • Бөлүкчөлөр ортосундагы суюктук катмары структура туруктуулугунун начарлашына алып келгени менен, ошол эле учурда структура чоюлчаак, кээ бир учурда ийилчээк
 • Гештальт нем. сestat бүтүндүк форма, образ, структура психологиялык татаал кубулуштарды талдоодо структура принцибин колдонуу зарыл деп эсептеген чет
 • кыймылын башка нерсенин керектүү кыймылына өзгөртүүчү система. Мехаизм структура - констр - лык белгилери боюнча шарнирдүү рычагдуу муштумчалуу, тиштүү
 • түшүнүгүнө негпзделген аксиома жалпы кабыл алынган. X көптүгүндөгү Топология структура же Топология деп ошол кептуктун ачык көптүк деп аталуучу камтылган көптугүнүн
                                     
 • Берилиштер базасынын түзүлүшү структурасы Database structure - Структура базы данных Берилиштер базасын түзүүдө колдонулган термин. Ал маалыматтар
 • Гештальтпсихология нем. Ges talt - бүтүндүк форма, образ, структу ра - психол. татаал кубулуштарды талдоодо структура принцибин колдонуу зарыл деп эсептеген чет өлкөлүк
 • Бул тектер татаал бүктөлүүлөргө дуушарланып, антиклиналдык структура пайда болгон. Ал структура ар кандай багыттагы тектоникалык жаракалар менен тилмеленип
 • чоң классы. Кадимки шартта түрдүү түстөгү кристаллдар. Аларга иондук структура мүнөздүү. Көпчүлүк туздар уюлдуу эриткичтерде, өзгөчө сууда жакшы эрийт
 • швейцариялык окумуштуу тарабынан иштелип чыккан жана ал программалоонун структура концепциясын студенттерге окутуу максатын көздөгөн. Программалоо тили
 • призма - ургалдуу дислокацияга өзгөрүүгө дуушарланган татаал түзүлүштөгү структура Ар кандай тоо - тектерден офиолиттер, чөкмө жана метаморфизмделген тектер
 • себептерин, географиялык жайгашуусунун жалпы мыйзамдарын, топурак катмарынын структура типтерин изилдейт. Региондук Топурак географиясы топуракты райондоштуруу
 • экстралингвистикалык факторлордун жуурулушу аркылуу куралган текст, кептик структура жандуу турмуштук аспектини, адамдардын өзара карым - катышын, алардын максаттуу
 • жана Жаңы Гвинея аралынын түштүгүн камтыган кембрийге чейинки байыркы структура Архей төмөнкү протерозой фундаменти метаморфизмге дуушарланган жанар
 • көлгө чектеш аймактарда чөлдөшүү процесси күчөп, социалдык - экономикалык структура өзгөрдү. Арал деңизинин аймагы - экологиялык алаамат зонасы деп жарыяланып
                                     
 • түзүүдө англис тилинин кыскартылган түрүн колдонот. Негизги үч башкаруу структура абзац түрүндө жазылат, андагы модулдун башы менен аягы барактын сол четинде
 • семантикалык субъект, объект, атрибут, квалификатор катары сүйлөмдөрдүн структура - семантикалык жайылышын камсыз кылат. Кыргыз тилинин лингвистикалык маалымдамасы
 • чөйрө катары пайдаланылуучу, логикалык ой жүгүртүү менен алынган форма структура Мисалы, элементардык геометрияда мейкиндик же тегиздик ар кандай фигура
 • минералдар түзөт. Траппка көбүнчө офиттүү, чанда микролит же айнек сымал структура мүнөздүү. Трапп платформалык аймактарда Чыгыш Сибирь, Индия, Түштүк Африка
 • көтөрүлүүсүнөн пайда болгон капталдары бир аз эңкейиш тарткан тектоникалык структура Анын пайда болушу бир нече геологиялык мезгилге чейин созулат. Көтөрүнкү
 • Стокгольмдо ар кандай багыттагы 85 метрлик арена. Дүйнөдөгү эң чоң тоголок структура концерттер жана спорттук иш - чаралар өткөрүлө турган жер. Арена ал үчүн
 • кыймыл - аракетин камсыз кылат. Биополимерлерди изилдөө методдоруна рентген - структура - лык анализ, электрондук микроскопия ж. б. кирет. Кыргыз Совет Энциклопедиясы
 • Жазылыш Record - Запись Берилиштер базасында бир нече талааны камтыган структура Талаа болсо байланышкан фактылардын жыйындысын камтыйт. Мисалы, даректер
                                               

Тектоникалык структура

Кыргызстан” улуттук энциклопедиясы: 6-том. Башкы редактору Асанов Ү. А. К 97. Б.: Мамлекеттик тил жана энциклопедия борбору, 2014. 816 бет, илл. ISBN 978 9967-14-117 -9.

                                               

Уруулар

Ак уул Адигине Сарттар Баргы Жолжакши Борю Бектен Мунгуш Тагай Богорстон Койлон-Жедигер Кылжыр Саяк Карачоро Азык Черик Конурат, Чертике Наалы-эже Куу уул Кушчу Кытай Чон багыш Саруу Басыз Мундуз Ичкилик Канды Дёёлёс Тейит Найман Кыпчак Бостон Нойгут Аваат Кесек Шилтемелер: Список киргизских племен Генеалогическая линия кыргызов по версии Эсенкул Тёрёкан уулу. Кыргыздын кыскача санжырасы - Бишкек: Учкун, 1995 Т. Асанов Политическая структура кыргызов в XV-XVI вв.

Users also searched:

структура,

...

Encyclopedic dictionary

Translation
Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →