Back

★ Эволюция

                                               

Эволюция

Эволюция - тирүү организмдердин тарыхый өөрчүүсүнүн калыбына келбей турган процесси. Бир нече багытталбаган мутациялардан Э-лык элементардык материал катары – чөйрөнүн шартына карата организмдердин адаптациясына алып келүүчү белгилердин жана касиеттердин комбинациясы түзүлөт. Биринчилик Э. өзгөрүүлөр популяциянын деңгээлинде жүрөт. Эволюциянын элементардык шарты катары мутация жана табигый тандалуу гана эсептелбестен, популяциядагы особдордун санынын толкуну, популяциялардын обочолонуусу да эсептелет. Популяциядагы Э-лык процесс түрдүн пайда болушуна алып келет же түрдүн толук өзгөрүүсүн п ...

                                               

Эмердженттик эволюция

Эмердженттик эволюция – өнүгүүнүн идеалисттик жана метафизикалык концепциясы. Бул теория сапаттык өзгөрүүлөрдү абсолютташтырып, аны сандык өзгөрүүлөрдөн бөлүп кароого негизделген. Эмердженттик эволюция өнүгүүнүн кыймылга келтирүүчү компоненти катары айрым идеалдык күчтөрдү эсепке алат. Эмердженттик эволюция концепциясы С. Александердин жана англис биологу жана философу К. Моргандын эмгектеринде калыптанган. Бул концепция 20-кылымдын 20-жылдарында пайда болот да, материалисттик диалектикага карашы коюлат. Анын максаты- жаңынын пайда болушун, өнүгүүнүн секирик түрдө өтүшүн идеалисттик планда ...

                                               

Биология

Тамак жээрдин алдында эмне үчүн колду жууп,оозду чайкайт? Биология грек тилинен bios - өмүр, тиричилик жана logos - илим - тирүү жаратылыш жөнүндөгү илимдердин жыйындысы. Ошону менен бирге элебашкача айтканда, функционалдаштыруу, өсүү, келип чыгуу, Эволюция жана Жер бетине тирүү организмдердин таралышын, алардын классификациясын, ошондой эле түрлөрдүн келип чыгышын жана айлана чөйрөдө өз ара аракеттенишүүсүн изилдөөчү илим. Биология өзүнүн өзгөчөлүгү менен башка айырмаланып келет. XIX кылымда, окумуштуулар тарабынан тирүү организмдер бири бирине окшоштуктары бар экенин далилдеп чыгышканда. ...

                                               

Төңкөрүш

Төңкөрүш – жаратылыш, коом же таанымдын кайсы бир кубулуштарынын өсүшүндөгү терең, түп-тамырынан, радикалдуу жаңылануу, сапат жагынан өзгөрүү, жаратылыштын өнүгүүсүндөгү секирик. Өз нугу менен жай өнүккөн эволюция жана коомдук баскычтын толук эмес системасын камтыган реформадан айырмаланып, революцияда тез, түп-тамырынан бери өзгөрүү жүрөт. Илимий термин катары алгач 1543-жылы Н. Коперниктин "Асман сфераларынын айланышы жөнүндө" деген эмгегинде, саясий мааниде 1660-жылы Англиядагы монархияны кайра калыбына келтирүү үчүн антимонархиялык кыймылды басууда колдонулган. Саясат таанууда социалды ...

                                               

Эволюциялык окуу

Эволюциялык окуу - тирүү табияттагы тарыхый өөрчүү жөнүндөгү түшүнүктөрдүн жыйындысы. Эволюциялык окуу ошондой эволюцияга багыт берүүчү факторлордун жана организмдердин айрым топтору менен бүткүл органикалык дүйнөнүн тарыхый өөрчүшүнүн, ошондой эле организмдин жеке өөрчүү закон ченемин изилдейт. Эволюциялык окууга тиричиликтин жана кишинин пайда болушу жөнүндөгү концепциялар кирет.

                                               

Биогенездик закону

Биогенездик закону - организмдин филогенези менен онтогенезинин ортосундагы байланыштарды жалпылоочу эмпирикалык корутунду, организмдин жеке өөрчүү процессинде бул түрдүн эволюциясынын кыска жана ылдам кайталанышы. Филогенездин негизги этаптары онтогенезде кайталанат. Мисалы, адамдын эмбриондук өнүгүшү эволюциянын бардык баскычтарын басып өтөт. Аны 1866-ж. Э. Геккель ачкан. Бирок, филогенез менен онтогенездин өз ара байланышы жөнүндөгү проблема Ч. Дарвиндин эволюция илиминде кеңири изилденген. Бул законго каршы чыккандар аны механизм, витализм көз карашында түшүндүрүп, биротоло танууга чей ...

                                               

Автохтондор

Автохтондор - эволюция процессинде башка жактан келбей ушул эле чөйрөдө жаралып, азыркы мезгилде да ушул эле жерде жашаган организмдер түрү - аборигендер. Мисалы, Сары-Челектеги Семенов ак карагайы, Фергана кырка тоосундагы жаңгак, жапайы алма, алыча ж. б. Алар ушул жерлердин фаунасы менен флорасынын байыркы ядросун түзөт.

                                               

Биостратиграфия

Биостратиграфия - стратиграфиянын бир тармагы, чөйрөнүн өзгөрүшүнө жараша организмдин эволюция жол менен өнүгүшү. Ар кайсы жердеги окшош катмарлардын өз ара байланыштарын жана салыштырмалуу жаштарын аныктоодо чөкмө тоотектердеги организмдердин ташка айланган калдыктарынын таралышын изилдейт. Мында чөкмөтектердин арасында кездешүүчү организмдердин ташка айланган калдыктарына карап, ошол катмардын салыштырмалуу жашы аныкталат. Стратиграфиялык шкаласы түзүлөт. Анткени организмдердин өсүп-өнүгүшү, түрлөрүнүн өзгөрүшү чөйрөгө байланыштуу. Ошол себептен организмдердин ташка айланган калдыктарын ...

                                     

★ Эволюция

 • Эволюция лат. evolution - бөлүнүү менен өөрчүү - тирүү организмдердин тарыхый өөрчүүсүнүн калыбына келбей турган процесси. Бир нече багытталбаган мутациялардан
 • негизделген. Эмердженттик эволюция өнүгүүнүн кыймылга келтирүүчү компоненти катары айрым идеалдык күчтөрдү эсепке алат. Эмердженттик эволюция концепциясы С. Александердин
 • Филетикалык эволюция гр. phyle уруу кыймылдуу тандалуунун негизинде, ыңгайланышуунун ирээтүү кезеги менен мүнөздөлгөн организм топторунун эволюциясы
 • менен бирге элебашкача айтканда, функционалдаштыруу, өсүү, келип чыгуу, Эволюция жана Жер бетине тирүү организмдердин таралышын, алардын классификациясын
 • аспектилерин, башкача айтканда, функционалдаштыруу, өсүү, келип чыгуу, Эволюция жана Жер бетине тирүү организмдердин таралышын, алардын классификациясын
 • өзгөрүү жаратылыштын өнүгүүсүндөгү секирик. Өз нугу менен жай өнүккөн эволюция жана коомдук баскычтын толук эмес системасын камтыган реформадан айырмаланып
 • аспектилерин, башкача айтканда, функционалдаштыруу, өсүү, келип чыгуу, эволюция жана Жер бетине тирүү организмдердин таралышын, алардын классификациясын
 • Эволюциялык окуу - тирүү табияттагы тарыхый өөрчүү эволюция жөнүндөгү түшүнүктөрдүн жыйындысы. Эволюциялык окуу ошондой эволюцияга багыт берүүчү факторлордун
 • филогенез менен онтогенездин өз ара байланышы жөнүндөгү проблема Ч. Дарвиндин эволюция илиминде кеңири изилденген. Бул законго каршы чыккандар аны механизм, витализм
 • анатомия алардын систематикасын, геологиялык убактагы өнүгүп өсүүсүн эволюция жана окшоштуктарын филогения учурдагы жана өткөн мезгилдеги Жер шарына
 • Автохтондор авто жана гр. chthon жер - эволюция процессинде башка жактан келбей ушул эле чөйрөдө жаралып, азыркы мезгилде да ушул эле жерде жашаган
 • акыркы заттарды жана уу заттарды бөлүп чыгаруучу органдардын жыйындысы. Эволюция процессинде Бөлүп чыгаруу системасынын ар башка түрү келип чыккан. Мис
 • принциби түптөлүп жаткан. Өнүгүү принцибин кеңири колдонуудан натыйжасында эволюция идеясы пайда болгон жана ал табият таануу илиминде үстөмдүк абалды ээлей
                                     
 • Популяция терминин 1903 - жылы Дания биологу В. Иогансен сунуштаган. Ч. Дарвин эволюция процесси менен түрлөрдүн келип чыгышын особдордун жыйындысынын чегиндеги
 • дивергенциясы жүрбөйт. 1944 - ж. Дж. Симпсон эволюциянын мындай формасын филетикалык эволюция деп атаган. К. т - нун таасиринин негизинде популяциянын генофондусунда мутациялар
 • 43 деген эмгектердин автору. Түрлөрдүн өзгөрүшүн танып, Ч. Дарвиндин эволюция теориясына каршы болгон. Nouvelles études et expériences sur les glaciers
 • өсүүдөн бир клеткалуу организмдин жашоосунун начарлашы. 3 А. Н. Северцов эволюция жөнүндөгү окуусунда жалпы жана жеке дегенерация деген түшүнүк киргизген
 • Микроэволюция гр. mikros кичине жана эволюция - түрдүн популяциясында жүрүүчү эволюциялык процесстердин жыйындысы. Анда популяциялардын генофондунун
 • энелик пайда болсо, апокарптык гинецей магнолия, байчечекей, чымылдык эволюция процессинде бир нече мөмө жалбыракчалары биригип өсүп, бир энеликти пайда
 • клетканы уруктандырат. Мындай өсүмдүктөр архегонийлүү өсүмдүктөр деп аталат. Эволюция процессинде архегоний жөнөкөйлөнүп отуруп, гүлдүү өсүмдүктөрдө болбойт
 • класстарды, отряддарды жана башкалар карайт. Биоэкологиянын түзүүчүсү эволюция экология. Кыргызстан улуттук энциклопедиясы: 2 - том. Башкы редактору Асанов
 • Коэволюция лат. со - менен, бир, чогуу, эволюция генетикалык маалыматтары менен байланышпаган, бирок биол - сы боюнча байланышкан ар башка түрлөрдүн
                                     
 • таандык жугуштуу инфекциялык жана мите оорулар. Алардын козгогучтары эволюция процессинде адам организминде мителик кылууга ыңгайланган. Оору козгогучтарын
 • стратиграфия стратиграфиянын бир тармагы чөйрөнүн өзгөрүшүнө жараша организмдин эволюция жол менен өнүгүшү. Ар кайсы жердеги окшош катмарлардын өз ара байланыштарын
 • Атавизм лат. atavus - теги - белгилүү бир түрдүн организминде эволюция процессинде алыскы тегинин белгилеринин пайда болушу, мисалы, жылкынын үч манжалуулугу
 • жылдыздардын катарына RV Букачар, АС Геркулес, R Щит ж. б. жылдыздар кирип, жашоо эволюция боюнча кечки спектрдик класстан орун алат. Бул жылдыздардын айлануу мезгили
 • биология жана биохимия боюнча адабияттардын көп бөлүгүн, жана молекулярдык эволюция сыяктуу тармактарды да өз ичине киргизет. MEDLINE Кошмо Штаттардын Улуттук
 • өзүнүн Күлкү 1900 жана Чыгармачылык эволюция 1907 деген эмгектерин жарыялай баштаган. Чыгармачылык эволюция Бергсонго эл аралык атак - даңк алып келген
 • караштары технологиялык өндүрүштөн, өзгөрүүлөрдөн артта калгандыктан коомдук эволюция негизинен адамдык акыл - эстин ушул өзгөрүүлөрдүн процессине болгон ылайыкташуусу
 • Александер акыркы реалдуулук мейкиндик убакыт түшүнүктөрүн эсептеген. Эволюция процесси Александердин айтуусунда алдын - ала айтылбаган жана илимий жактан
                                               

Филетикалык эволюция

Филетикалык эволюция – кыймылдуу тандалуунун негизинде, ыңгайланышуунун ирээтүү кезеги менен мүнөздөлгөн организм топторунун эволюциясы. Ф. э. термини 1944-ж. Дж. Г. Симпсон тарабынан сунушталган. Ф. э-да түрдүн генефонду майда топторго бөлүнбөстөн, толугу менен жалпы өзгөрөт. Бул эволюциянын жардамы менен бир бутактанбаган филетикалык линия пайда болот.

                                               

Портал:Биология/Кириш сөз

Биология - тирүү жаратылыш жөнүндөгү илимдердин жыйындысы. Ошону менен бирге эле биология жашоонун аспектилерин, башкача айтканда, функционалдаштыруу, өсүү, келип чыгуу, Эволюция жана Жер бетине тирүү организмдердин таралышын, алардын классификациясын, ошондой эле түрлөрдүн келип чыгышын жана айлана чөйрөдө өз ара аракеттенишүүсүн изилдөөчү илим.

                                               

Портал:Биология/Киришүү

Биология - тирүү жаратылыш жөнүндөгү илимдердин жыйындысы. Ошону менен бирге эле биология жашоонун аспектилерин, башкача айтканда, функционалдаштыруу, өсүү, келип чыгуу, эволюция жана Жер бетине тирүү организмдердин таралышын, алардын классификациясын, ошондой эле түрлөрдүн келип чыгышын жана айлана чөйрөдө өз ара аракеттенишүүсүн изилдөөчү илим.

                                               

Портал:Ботаника/Киришүү

Ботаника - өсүмдүктөр тууралуу илим. Өзүнө, кеңейтилген түрдөгү маселелерди камтыйт: өсүмдүктүн ички жана сырткы түзүлүшүнүн закон ченемдүүлүгүн, алардын систематикасын, геологиялык убактагы өнүгүп өсүүсүн жана окшоштуктарын, учурдагы жана өткөн мезгилдеги Жер шарына таралышынын өзгөчөлүктөрүн, айлана чөйрө менен карым катнашын, өсүмдүк катмарлардын түзүлүшүн, өсүмдүктөрдүн чарбачылыкта колдонулушунун жолдору.

                                               

Бөлүп чыгаруу системасы

Бөлүп чыгаруу системасы - адамдын жана айбанаттардын организминдеги ашык сууну, тузду, алмашуу процессиндеги акыркы заттарды жана уу заттарды бөлүп чыгаруучу органдардын жыйындысы. Эволюция процессинде Бөлүп чыгаруу системасынын ар башка түрү келип чыккан. Мис, курттардын Бөлүп чыгаруу системасы денесинин ичинде кирпикчелүү клеткалардан башталган сыртка ачылуучу тешикчелери бар түтүкчө түрүндө болот, омурткасыздардын көпчүлүгүндө бул кызматты ичегилери, омурткалууларда бөйрөк аткарат ж. б.

Users also searched:

эволюция,

...

Encyclopedic dictionary

Translation
Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →