Back

★ Материя

                                               

Материя (физика)

Материя – адамдын аң-сезимине жана эркине көз карандысыз жашап турган объективдүү дүйнө, болмуштун негизи. Болмуштун формалары – жаратылыш, коом, адам, аң-сезим ж. б. материянын туундулары. Бизди курчап турган дүйнө материядан турат. "Материя" объективдүү дүйнөнүн жалпы касиеттерин чагылдырган абстракттуу түшүнүк.

                                               

Зат

Зат – материянын физикалык талаадан айырмаланып, тынч абалдагы, массага ээ болгон түрү. Заттын тынч абалдагы массасы нөлгө барабар болгон элементардык бөлүкчөлөрдөн турат. "Материя" – философиялык, ал эми Зат физика жана химиялык мааниде колдонулат. Жөнөкөй зат бир эле химиялык элементтин атомдорунан, татаал заттар эки же андан көп элементтин атомдорунан түзүлөт. 17–18-кылымдарда илимде атомдук багыт пайда болгондо зат дегенди материя менен бирдей касиетке ээ болгон "материал" жана андан жаратылыштагы бардык нерселер келип чыккан деп түшүнүшкөн. Заттын 4 түрдүү абалы белгилүү: газ, суюктук ...

                                               

Жайнычылыктын метафизикасы

Жайнычылыктын метафизикасы – дуалисттик окуу болуп эсептелет. Жайнычылык дүйнө жива жан, жандуу жана аджива жансыз, материя деп аталган эки субстанциядан турат дешет. Материя өзгөрүүнүн, оомалуу-төкмөлүүлүктүн, ач көздүктүн ж. б. терс көрүнүштөрдүн булагы. Рух менен жан канчалык материя менен чырмалышса, ал ошончолук жалган дүйнөнүн азабы менен түйшүктөрүнөн жапа чегет. Качан гана адам материалдуу нерселерден толугу менен баш тартып, кечилдик өмүр сүргөндө, анын жаны материалдуу дүйнөнүн түйшүктөрүнөн арылат. Акырындык менен Жайнычылык өкүлдөрү шветамбарлар жана дигамбарлар деп аталган эки ...

                                               

Жайнизм метафизикасы

Жайнизм метафизикасы – дуалисттик окуу болуп эсептелет. Жайнисттер дүйнө жива ж-а аджива деп аталган эки субстанциядан турат дешет. Материя өзгөрүүнүн, оомалуу-төкмөлүүлүктүн, ач көздүктүн ж. б. терс көрүнүштөрдүн булагы. Рух м-н жан канчалык материя м-н чырмалышса, ал ошончолук жалган дүйнөнүн азабы м-н түйшүктөрүнөн жапа чегет. Качан гана адам материалдуу нерселерден толугу м-н баш тартып, кечилдик өмүр сүргөндө, анын жаны материалдуу дүйнөнүн түйшүктөрүнөн арылат. Акырындык м-н Ж-дин өкүлдөрү шветамбарлар ж-а дигамбарлар деп аталган эки сектага бөлүнүп кетишкен. Алардын ортосундагы айыр ...

                                               

Кыймыл

Кыймыл – материя менен рухтун өнүгүүгө, өзллгөрүүгө болгон жөндөм-дүүлүгү, материянын жашоо ыкмасы. Идеалисттик окууларда рух материясыз жашай алат деген көз караш үстөмдүк кылат. ам Энергетизмдин натуралисттик теориясында В. Ф. Оствальд "энергия" түшүнүгү заттык-субстраттык системалардын калыптанышы менен жашоосун камсыз кылган рухий феномен катары чечмеленет. Материализмде кыймылдын материяга карата атрибуттук мүнөзү жана материянын кыймылынын рухий кыймылга караганда мурда болушу баса белгиленет. Бирок, материализмде кыймылдын көп түрдүүлүгүн четке каккан багыттар да бар мисалы: энтропи ...

                                               

Жон, Толанд

Толанд, Жон – англиялык философ, материалист. Толанд Жон атеизмдин позициясында турган: ал жандын өлбөстүгүн, дүйнөнүн жаралышын четке каккан. Анын" Сыры жок христианчылык” деген китеби өрттөлүүгө берилип, өзү болсо качып кеткен. Толанд Жонга француз философтору – Вольтер, Ридро, Гольбах Гельвеций жана башка чоң таасир көрсөткөн. Диндин дестик сынынан баштап, атеизмдин ээлеген ордунда турган: ал жандын өлбөстүгүн, дүйнөнүн жаралышын жана бака четке каккан. Толанд Жондын негизги эмгеги анын материя жана жөнүндөгүдөгү окуусу, кыймыл материянын ажырагыс касиети. Ушул орунда Толанд Жон Спиноза ...

                                               

Александр Гельсдик

Александр – францискандык, августинизм менен аристотелизмди бириктирген Париж университетинин биринчи профессорлорунун бири. Александрдын жазган "Summa universae theologiae" көлөмдүү чыгармасын 13-кылымда схоластикалык системанын жолунда негизги өзөк болуп калды. Бул чыгарма ар түрдүү авторлордун чыгармаларынын элементтерин камтыйт. Схоластиканын андан аркы өнүгүүсүндө Александрдын Аристотелге болгон кызыкчылыгы маанилүү болгон. Теологияда ал кудайдын пайда болушун августиндик жана аристотелдик ыкма менен далилдеген. Александр Аристотелдин форма жана материя теориясын кабыл алат жана "рухи ...

                                     

★ Материя

 • Материя Материя физика Материя философия Материализм
 • Материя латынча materia зат адамдын аң - сезимине жана эркине көз карандысыз жашап турган объективдүү дүйнө, болмуштун бытиенин негизи. Болмуштун
 • Кара материя - электромагниттик нурлануусу жок жана аны менен түздөн - түз аракеттешпеген материя формасы. Кара материянын дал ушул касиети ага түз байкоо
 • элементардык бөлүкчөлөрдөн негизинен электрон, протон, нейтрон турат. Материя философиялык, ал эми Зат физика жана химиялык мааниде колдонулат. Жөнөкөй
 • Гилеморфизм грек. hyle жана morphe материя жана форма Аристотелден бери келаткан форма жана материя болмуштун негизги принциби деп эсептеген окууну
 • дүйнө жива жан, жандуу жана аджива жансыз, материя деп аталган эки субстанциядан турат дешет. Материя өзгөрүүнүн, оомалуу - төкмөлүүлүктүн, ач көздүктүн
 • дүйнө жива жан, жандуу ж - а аджива жансыз, материя деп аталган эки субстанциядан турат дешет. Материя өзгөрүүнүн, оомалуу - төкмөлүүлүктүн, ач көздүктүн
 • Кыймыл материя менен рухтун өнүгүүгө, өзллгөрүүгө болгон жөндөм - дүүлүгү, материянын жашоо ыкмасы. Идеалисттик окууларда рух материясыз жашай алат деген
 • Кол чатыр - жайылып - жазыла турган бөлүгү материя менен капталып сабынын баш жагына орнотулган, жаандан, күндөн сактануу үчүн колдонулуучу калканч.
                                     
 • дүйнөнүн жаралышын жана бака четке каккан. Толанд Жондын негизги эмгеги анын материя жана кыймыл жөнүндөгүдөгү окуусу, кыймыл материянын ажырагыс касиети
 • менен далилдеген. Александр Аристотелдин форма жана материя теориясын кабыл алат жана рухий материя түшүнүгүн киргизүү менен аны денелик эмес предметтерге
 • философиялык концепция. Анын өкүлдөрү адам түшүнүгүндө мааниси жагынан материя жана аң - сезимден маанилүүлүк дүйнөгө болгон көз караштык негизги категорияны
 • караган. Муну менен ал абстрактуу идея катарында материя түшүнүгүн, дегеле материя дегенди тааныган эмес. Материя түшүнүгү өзүндө карама - каршылыкты камтып
 • убакыттын кыймылдагы материя менен тышкы байланышын гана көрсөтпөй, кыймыл Мейкиндик жана убакыттын маңызын түзөрүн, ошондой эле материя кыймыл, Мейкиндик
 • натыйжасында объектинин жаңы сапаттык абалы пайда болот. Өнүгүү мүмкүндүгү - материя менен аң - сезимдин жалпы касиеттеринин бири. Кыргыз Совет Энциклопедиясы
 • катарыңда карайт: Материя дегенибиз ушундай, эгерде ал жок десек анда башкалар да жок болот, бирок эгерде башкаларды жок десек материя андан жок болуп кетпейт
 • материализмди, дарвинчилик, атеистик ойлорду өркүндөтүп колдоо менен бирге материя менен аң - сезимди жакындаштырып бириктирүүгө аракет кылган. Фохт чыгармалары
 • жүгүртүүнүн экономиясын эсептеп, Э. опытты, тажрыйбаны аңдап билүүнүн материя түшүнүгүнөн тазалайт Натыйжада Э. дүйнө ж - дөгү элестөөлөрдү нейтралдуу
 • бар деген философиялык окуу. Материалисттер дүйнөнүн башталышынын негизи материя дешет. Идеалисттер дүйнөнүн, кубулуштардын бир башталышын Рух, идея деп
                                     
 • Мейкиндик жана убакыт жөнүндө түшүнүктү Гердер тажрыйбадан алып чыгарган, материя менен тааным формасынын биримдигин жактаган. Ал ар кыл элдердин рухий маданиятынын
 • Аристотелдин, Платондун, Пифагордун окууларын жактаган. Анын оюу боюнча материя 4 элементке ажырайт, ал 4 элемент бири - бирин аныктайт. Тьерринин сандык
 • агып туруучулукка өтө жакын мазмунга ээ түшүнүк катары, ага материал, материя деген маани берген. Мамлекеттик тил жана энциклопедия борбору. Философия
 • закон ченемдүүлүктөрүн карай турган бөлүмү. Адам дүйнө болмуш материя аң - сезим мейкиндик убакыт кыймыл сыяктуу фундаменталдуу категориялардын
 • милдети - түшүнүктөрдү логикалуу чечмелеп берүү. Мындан тышкары Шлик мейкиндик, мезгил, материя себептүүлүк, ыктымалдык, органикалык, дөөлөттөр, гедонизм, эрк эркиндиги
 • наамынан баш тарткан. Э - дун ою б - ча философиянын түбөлүктүү проблемасына материя м - н рухтун духтун мамилеси кирет. Бул маселени ал идеалистче чечет: Табият
 • идеализмде ар түрдүү концепциялар болгон. Материализм Бытиенин негизин материя түзөт десе, идеализм, тескерисинче, Бытиенин негизи идея деп санайт. Бытие
 • чыгаруу. Абстрактуулук натыйжасы түшүнүк, категориялары эсептелет. Мисалы: материя кыймыл, өнүгүү, мыйзам, нарк ж. б. илимий кыскаруунун маңызы, биз алардын
 • жетишкендиктери менен байланышкан Галилей, Ньютон жана башка Классикалык механика материя кыймыл, мейкиндик жана убакыт, себептүүлүк жана башка жөнүндө өз алдынча
 • Жылуулук - 1 материя кыймылынын бир түрү 2 нерселерди түзүп турган микробөлүкчөлөрдүн атом, молекула, фотон жана башка претсиз кыймылы 3 энергиянын
 • Гилозоизм грек. hule зат, материя жана zoe тиричилик бардык материялардын жаны бар деп эсептеген философиялык окуу. Ал жаратылыштагы бардык нерселерде
                                               

Кара материя

Кара материя - электромагниттик нурлануусу жок жана аны менен түздөн-түз аракеттешпеген материя формасы. Кара материянын дал ушул касиети ага түз байкоо жүргүзүүгө мүмкүнүк бербейт. Бирок ал жасаган гравитациялык эффектилер аркылуу аны байкоого болот.

                                               

Гилеморфизм

Гилеморфизм – Аристотелден бери келаткан форма жана материя болмуштун негизги принциби деп эсептеген окууну белгилеген 19-кылымда. пайда болгон термин.

                                               

Антропологизм

Антропологизм - – философиялык концепция. Анын өкүлдөрү адам түшүнүгүндө мааниси жагынан материя жана аң-сезимден маанилүүлүк дүйнөгө болгон көз караштык негизги категорияны карашат.

Users also searched:

материя,

...

Encyclopedic dictionary

Translation
Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →