Back

★ Кыргыз таануу

                                               

Кыргыз таануу

Кыргыз таануу - кыргыз элинин тарыхын, тилин, философиясын, этнографиясын, руханий жана заттык маданиятын ар тараптуу, комплекстүү, илимий деңгээлде иликтөөчү тармак. Бул тармакка кыргыздар байырлаган тарыхый чөлкөмдөрдүн тарыхый-географиясын, картографиясын, ономастикасын жана башка илимий жагдайларын иликтөө да кирет.

                                               

Мекен таануу

Мекен таануу – башталгыч класстар үчүн окуу предмети. Мекен таануу кенже мектеп окуучуларына курчап турган дүйнөнү илимий негизде таанытуучу, Ата Мекендин жаратылышын, элдин турмушун, салт-санааны окутуу менен эли-жерин сүйүүгө, Мекенин коргоого тарбиялоочу интегралдашкан предмет. Мекен таануу предметинин мазмуну табигый илимдер менен гуманитардык билимдердин айкашынан турат. Алып айтсак, анын мазмунунда астрономия, география, биология, химия, физика илиминин элементтери чагылдырылат. Гуманитардык билимдерден: тарых, адабият, этнография, культурологиянын маалыматтары бар. Мекен таануу курч ...

                                               

Табият таануу

Табият таануу - – жаратылышта жандуу жана жансыздар, оошондой эле алардын байланышы жөнүндө баштапкы маалымат берүүчү окуу предмети. Бул предмет боюнча өткөрүлгөн сабактарда, практикалык иштерде окуучулар, өсүмдүк, жаныбарларды багуу, өздүк гигиена боюнча практикалык ыкмашыгуу элементтерине да ээ болушат. Табият таануу предмети көпчүлүк мамлекеттерде ХХ кылымдын башталышында мектептерге киргизилген. Прогрессивдүү педагогдор табият таануу предметинин окуучулардын логикалык ой жүгүртүүсүнө жана сүйлөй алуу жөндөмдүгүн өнүгүшүнө өзгөчө ролун белгилешкен. Ошону менен бирге айыл чарбачылыкты ал ...

                                               

Саясат таануу илимдеринин кандидаты

Саясат таануу илимдеринин кандидаты - бул пост-советтик Кыргызстанда жана башка бир катар мамлекеттерде саясат таануу тармагында берилүүчү окумуштуулук даражанын биринчи баскычы. Саясат таануу боюнча кандидаттык диссертациясын жактаган окумуштуу андан кийин бул тармакта докторлук диссертациясын коргоо үчүн жолдомо ала алат. Докторлук диссертацияны ийгиликтүү жактагандар саясат таануу илимдеринин доктору илимий даражасын алышат. Саясат таануу боюнча кандидаттык жана докторлук диссертациялар Кыргыз Республикасынын аймагында илимдин төмөнкү тармагы боюнча жакталат: Саясат таануу. Бул тармак б ...

                                               

Адабият таануу

Адабият таануу - көркөм адабияттын маңызын, анын өзгөчөлүгүн, пайда болушун, коомдук милдетин жана тарыхый-адабий процесстин мыйзамченемдерин изилдөөчү илим. Үч бөлүктөн турат: адабият теориясы, б. а. рухий жана көркөм ишмердиктин бөтөнчө формасы болгон адабияттын өзгөчөлүгүн, көркөм тексттин структурасын, адабий процесс менен чыгармачылык методдун факторлорун изилдейт, адабият тарыхы дүйнөлүк адабияттын, улуттук адабияттардын өнүгүп-өсүү процессин, айрым жазуучулардын чыгармачылыгын иликтейт, адабий сын көбүнчө учурдагы чыгармаларды талдайт жана баа берет, адабияттын коомдук турмуштагы эс ...

                                               

Саясат таануу илимдеринин доктору

Саясат таануу илимдеринин доктору - бул пост-советтик Кыргызстанда жана башка бир катар мамлекеттерде саясат таануу тармагында берилүүчү окумуштуулук даражанын жогорку баскычы. Алгач саясат таануу боюнча кандидаттык диссертациясын жактап, саясат таануу илимдеринин кандидаты окумуштуулук даражасына ээ болгон же башка гуманитардык илим тармактарында кандидаттыгын коргогон ээ болгон илимпоз андан кийин саясат таануу тармагында докторлук диссертациясын коргоо үчүн жолдомо ала алат. Докторлук диссертацияны ийгиликтүү жактагандар өлкөдөгү Жогорку аттестация комиссиясы тарабынан саясат таануу или ...

                                     

★ Кыргыз таануу

 • Кыргыз таануу анг. - Kyrgyz study орус - кыргызоведение - кыргыз элинин анын ичинде кыргыздарга жуурулушкан жана кыргыздардан бөлүнүп, башка элдерге
 • жазылуу менен, Мекен таануу окуу китеби: 1 - класстын Мен жана айлана чөйрө 2 - класстыкы Жаратылыш жана биз 3 - класстыкы Кыргыз жери керемет 4 - класстыкы
 • Табият таануу - жаратылышта жандуу жана жансыздар, оошондой эле алардын байланышы жөнүндө баштапкы маалымат берүүчү окуу предмети. Бул предмет боюнча
 • жактагандар саясат таануу илимдеринин доктору илимий даражасын алышат. Саясат таануу боюнча кандидаттык жана докторлук диссертациялар Кыргыз Республикасынын
 • формасына айланган. Кыргыз адабияты дүйнөлүк көркөм турмуштун, акыл - ойдун катарына ишенимдүү кошулган дешке толук негиз бар. Кыргыз адабият таануу илими элдин
 • тарабынан саясат таануу илимдеринин доктору илимий даражасын алышат. Саясат таануу боюнча кандидаттык жана докторлук диссертациялар Кыргыз Республикасынын
 • Тарых жана чөлкөм таануу География, экология жана туризм. Журналистика. Кыргыз филология. Орус жана славян филологиясы. Кыргыз - Европа. Эл аралык мамилелер
 • Музыка таануу музыка жөнүндөгү таануу институттарында жүргүзүлөт. Кыргыз Улуттук консерваториясында, Б. Бейшеналиева атындагы искусство институтунда
 • Популярная художественная энциклопедия 1986 6 томдук Кыргыз Совет Энциклопедиясы, искусство таануу илимдеринин доктору Ж. Үмөталиеванын Термины по изобразительному
 • Ландшафт таануу физикалык - географиянын табигый - аймактык комплекстерди геосистемаларды изилдөөчү тармагы. Ландшафт таануу физика - географиялык жиктөөнүн
 • Топурак таануу - топурак, анын курамы, касиеттери, түпкү теги, өнүгүшү, жайгашуусу жана рационалдуу пайдаланылышы жөнүндөгү илим. Топуракты табигый нерсе
                                     
 • Кино таануу - кино тууралуу илим кино искусствосунун теориясын жана тарыхын, анын ичинде актёрдук чыгармачылыкты, режиссураны, кинодраматургияны, киномузыканы
 • белгиленет. Азыр кыргыз дарек таанууда теориялык проблемалар иштелип, математикалык метод жана компьютер колдонулууда. Кыргызстанда дарек таануу илимий изилдөө
 • Ыр таануу - филологиянын ыр түзүлүшүн изилдөөчү тармагы. Ыр таануунун бөлүктөрү - фоника ырдагы тыбыштардын айкалышуусу жөнүндө метрика жана ыргак
 • Грунт таануу - инженердик геологиянын грунт үстүндө курулуш иштерин жүргүзүү мүмкүнчүлүктөрүн аныктоо үчүн кыртышты изилдөөчу бөлүгү. Ал грунтту түзгөн
 • Кыргыз Республикасынын Баатыры - Кыргыз Республикасынын жогорку даражадагы өзгөчөлүк белгиси. 1996 - жылы 16 - апрелде Кыргыз Республикасынын мимлекеттик
 • Сөз таануу шеринеси - Азаттык үналгысы 2009 - жылдын сентябрында аяк оона айында баштаган интернеттеги шерине. Ал кыргыз тили жана кыргыз терминологиясы
 • таануу деп аталат. Жаран таануу - жарандык, демократиялык коомдун жана укуктук мамлекеттин баалуулуктарын бекемдөөгө багытталган бул предмет Кыргыз
 • белгилүү кыргыз саясат таануучусу, окумуштуу. Тарых жана саясат таануу илиминин доктору 2000 профессор 2001 Жусуп Баласагын атындагы Кыргыз Улуттук
 • Менделевич Абрамзон болгон. Анын негизинде 1936 - ж. өз алдынча Мамлекеттик чөлкөм таануу музейи түзүлгөн. 1943 - ж. кийинки музейдин базасында улуттук маданият музейи
 • Токой таануу токой жөнүндөгү башкача атйканда токой табияты, андагы дарак, бадал, чөп өсүмдүктөрү, алардын географиялык таралышы жөнүндөгү илим. Токойду
 • таянат. Булак таануу илими иликтөөчүнүн көп тилди жана ар кыл жазмаларды өздөштүрүүсүн талап кылат. Бейше Урстанбеков, Тынчтыкбек Чороев. Кыргыз тарыхы: Кыскача
                                     
 • чейинки доордо жашаган Кыргыз кагандыгынын тарыхынын орчун бөлүгү - Улуу Кыргыз кагандыгы доору 840 - 925 - жж. Энесай Кыргыз кагандыгы ж - дө алгачкы маалымат
 • 28.06.2013 кыргызстандык таанымал археолог, Кыргыз Улуттук Университетинин Тарых жана чөлкөм таануу факультетинин Археология жана этнография кафедрасынын
 • Машрапов чыгыш таануу жана булак таануу жаатында 50дөн ашуун ар кыл илимий жана илимий - колдонмо эмгектерди жарыялады. Таласбек Машрапоп кыргыз тарыхнаамасында
 • Манас таануу - кыргыз фольклористикасынын Манас үчилтигин Манас Семетей Сейтек илимий негизде изилдөөчү бөлүмү. Манас эпосун илимий аңдап - билүү
 • маданий мурас институтуна караштуу Дунган таануу жана кытай таануу борборунун ага илимий кызматкери. Кыргыз Республикасынын Улуттук илимдер академиясынын
 • Орусияда жана Советтер Биримдигинде чыгыш таануу илимин өркүндөткөн адис, түрколог, кыргыз таануучу. Кыргыз элинин ар түрдүү тарыхый этаптардагы социалдык
 • жаңы көз караштагы адам таануу табият таануу мамлекеттик система, кыргыз таануу боюнча кабарлар. Кант, 2008. 300 б. Кыргыз Республикасынын жазуучулары Кыргызпатент
 • мүчөсү 1975 Кыргыз ССРинин искусствого эмгеги сиңирген ишмери 1983 искусство таануу илимдин доктору 1984 СССРдин 1984 Кыргыз ССРинин 1985
                                               

Абахай

Абахай - Энесай кыргыздарында "тектүү аял", байбиче", бектин аялы", "тектүү адамдын байбичеси", "сулуу" деген маанилерди туюнткан. Бүгүнкү хакастарда Ата Журтун коргоп, өзүн курмандыкка чалган байыркы кыргыздарга таандык "Абахай Пахта" аттуу дастан белгилүү.

                                               

Абысын

Абысын - эки бир тууган, же аталаш жакын туугандардын аялдары. Туугандардын аялдарынын бири-бирине кайрылуусу. Хакастарда, туваларда "абызн" деп аталуу менен жогорудагыдай эле маанини туюнтат.

                                               

Автоэтнонимдер

Автоэтнонимдер - уруулардын, этнографиялык топтордун, элдердин өзүн-өзү атоосу, таанып-билүүсү, энчилүү аты. Мисалы, кытайлар өздөрүн "ханзу" деп аташат, ал эми батышта "чайна", мусулман элдеринде "чин", түрк тилдүү элдерде "кытай", "кыдат" деген аттар менен белгилүү.Венгрлер мамлекетинин атын Хун- гария, өздөрүн "мадярсварош" деп аташары маалым. Венгрия өлкөсүнүн жашоочулары славяндарда "венгр", "мадяр", түрк тилдүү элдерде "мажар" деген этностук аталыштар менен белгилүү.

                                               

Беш тогоол

Беш тогоол, того, тогош, тогошуу – жаз мезгилинин бир бөлүгү, болжол м-н марттын 2-жарымы – апрелдин 1-жарымына туура келет. Бул мезгилде, айдын беш жаңысында Үркөр жылдызы м-н маңдайлашып келиши. Бул мезгил жылдын үзүмчүлүк маалы болгондуктан, кыргыздар малын колго багып, аны м-н алек болушкан. Ошого байланыштуу "Беш тогоол өтпөй, бел чечпейт" деген накыл сөз да пайда болгон.

                                               

Дуйшемалиев, Таштан

Дуйшемалиев Таштан - тарых илиминин доктору, профессор. 1950-ж. Кыргызстан мамлекеттик педагогикалык институтун бүтүргөн. 1950-72-ж. Кыргызстан ИАньш Тарых институнда кенже, улук илимий кызматкер. 1972-83-ж. К. И. Скрябин атындагы Кыргызстан институтунда КПСС тарыхы кафедрасынын профессору, 1983-жылдан Кыргызстан ИАнын Тарых институтунда улуу, жетектөөчү илимий кызматкер. Анын илимий эмгектери Кыргызстанды изилдөөгө багытталган. Ал 90го жакын илимий эмгектин автору.

                                               

Жаңы жыл жалгоо

Жаңы жыл жалгоо – кыргыздын байыркы календары боюнча эски жыл бүтүп, жаңы жыл келди деген күнү аткарылуучу салттык ырым-жырымдар. Анда "эски жыл ажырады, жаңы жыл жалгады" деп айтылат.

Эген, Нурбек
                                               

Эген, Нурбек

Ош облусуна караштуу Ноокат районунда 1975-жылы 3 декабрда туулган - кыргыз кинорежиссер. Мектепти бүтүргөндөн кийин Б. Бейшеналиева атындагы институтунун актердук бөлүмүндө 2 жыл окуган. 1994-жылы Бүткүл Союздук Мамлекеттик Кинематография институнун ВГИК режиссердук факультетине В. И.Хотиненконун өнөрканасына өтүп, 2000-жылы бүтүргөн. Азыр 2010 Москвада турат.

                                               

Эралиев Салайдин Нуралиевич

Эралиев Салайдин Нуралиевич - 1963-жылы Баткен районунун Бөжөй айылында туулган. Мектептен кийин Жалал-Абад педагогикалык окуу жайын бүтүрүп, андан соң КМУ нун тарых факультетине кирип, аны артыкчылык диплому менен аяктаган. Учурда аталган факультетте ага окутуучу болуп эмгектенет. Кыргыз этнографиясынын урунттуу маселелери боюнча диссертациясын аяктап, жактоо алдында турат. Илимий макалалары чет өлкөлүк басылмаларда жарык көрүп келүүдө.

Users also searched:

кыргыз таануу,

...

Encyclopedic dictionary

Translation
Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →