Back

★ "Кызыл Кыргыз тарыхы"

                                     

★ "Кызыл Кыргыз тарыхы"

"Кызыл Кыргыз тарыхы" - кыргыз тарыхчысы жана адабиятчысы Б. Солтоноевдин 2 китептен турган эмгеги. Араб графикасы менен жазылган. 1895-ж. жаза баштап, 1934-ж. аяктаган. Китеп жазууда автор В. Бартольд, В. Радлов, Н. Бичурин, Н. Аристов, Абу-л-Гази хан, К. Халид жана башка белгилүү окумуштууизилдөөчүлөрдүн жана Туманскийдин кол жазмасы жана башка эмгектерди колдонгон. 1-китебинде кыргыздардын жашоо турмушу, адат-салты, дини, хунндар, динлиндер, усундар, түрктөр, карлуктар, кара кытайлар жана башка уруулар, Караханиддердин тарыхтагы орду, кыргыздын эл болушу, 14-16-кылымдагы кыргыздар, Тагай бийдин тарыхы, оң-сол канаттын таралышы, кыргыздардын ичиндеги кээ бир уруулар, Манап бийдин тарыхы, Енисей кыргыздары, Кытай кыргыздары, Жаңыл мырза, Эсенкул жана башка кыргыз баатырлары жөнүндө, калмак чабуулу, Анжиянга сүрүлгөн кыргыздардын өз жерине келип орношу, кыргыз-казак жана кыргыз урууларынын ич ара мамилелери, Кокон хандыгынын тушундагы кыргыз тарыхы, Ормон хандын убагындагы окуялар жана башка камтылган. 2-китебинде 1847-жылдардагы Кенесары хандын кыргыздарга жасаган чабуулу, сарыбагыш менен бугулардын чабышы, кыргыздардын Россияга карашы, 1916-жылдагы көтөрүлүш, кыргыз адабияты, "Манас" эпосу, айрым манасчылар тууралуу кыскача маалыматтарды билдирет. "Кызыл Кыргыз тарыхы" - кыргыз тарыхын кеңири камтыган, кыргыз автору тарабынан жазылган, кыргыз тилиндеги алгачкы эмгек. Анда 1-жолу кыргыздарга тиешелүү маалыматтарга илимий жол менен анализ жасалып, жыйынтык чыгарылган. "Кызыл кыргыз тарыхы" 1993-ж. 1-жолу басмадан жарык көрүп, 2003-ж. кайрадан толукталып, "Кыргыз тарыхы" деген аталышта 1 китеп болуп басылып чыккан.

                                     

1. Колдонулган адабияттар

 • Кыргызстан” улуттук энциклопедиясы: 4-том. Башкы редактору Асанов Ү. А. К 97. Б.: Мамлекеттик тил жана энциклопедия борбору, 2012. 832 бет, илл. ISBN 978 9967-14-104 -9.
                                     
 • Солтоноевдин маалыматы боюнча дагы 1868 - жыл берилген. Кара: Б. Солтоноев. Кызыл кыргыз тарыхы 1993, 1 т. Манас эпосу: Сагымбай Орозбаковдун варианты боюнча
 • аралыгындагы жыйналган тарыхый - этнографиялык маалыматтардын алкагында Кызыл Кыргыз тарыхы мурдагы аталышы Кыргыз - казак тарыхы илимий эмгеги жарык көргөн
 • Кызыл кыргыз тарыхы белгилүү тарыхчы жана адабиятчы Б. Солтоноевдин 2 китептен турган эмгеги. Араб тамгасы менен жазылган. 1895 ж. жазылып баштап
 • уулу. Кыргыздын кыскача санжырасы. Б., 1995. Т.1 2 Солтоноев Б. Кызыл кыргыз тарыхы Б., 1993. Сыдыков О. Тарыхы кыргыз Шадмания: Кыргыз санжырасы. Ф
 • ОРМОН - ХАНЕ И ИВАНЕ ГРОЗНОМ Т. I. Избр. соч. Бишкек 1997 Б. Солтоноев Кызыл Кыргыз Тарыхы 1 том. Бишкек, 1993. Ж. Токтоналиев Ормон хан илимий эмгектерде
 • болгондуктан, тийгишип сынамака жылкысын тийип келип эс алып отурган жеринен Жаңыл Мырзанын колунан каза болушат. Б. Солтоноев. Кызыл Кыргыз тарыхы 1т.
 • аттарынын орусча - кыргызча сөздүгү - Б.: Кыргызстан - Сорос фонду, 1998, ISBN 9967 - 11 - 027 - 9 Б. Солтоноев. Кызыл Кыргыз тарыхы 2 т. - Б., 1993
 • Кулбол, Ботаяр, Атаяр ж.б. Сагымбай Орозбак уулу. Манас эпосу. 1 т. 1978. С. Каралаев. Манас эпосу. 1982 ж. 1 т. Кызыл Кыргыз тарыхы 1993. 1 т.
 • уулу Кыргыздын кыскача санжырасы. Б., 1995. Т.1 2 Солтоноев Б. Кызыл кыргыз тарыхы Б., 1993, Т. 1 2 Сыдыков О Тарыхы кыргыз Шадмания: Кыргыз санжырасы
 • Солтоноев Б. Кызыл кыргыз тарыхы Б., 1993. Т. 1 - 2 Бөөмбаев Н. Кыргыз санжырасы. Б., 2011. Тарыхый маалыматтарда Б. Солтоноев. Кызыл кыргыз тарыхы 1т. 1993
                                     
 • калмактарга каршы жүрүшкө катышып жүргөн. Б. Солтоноевдин эмгегинде к. Кызыл кыргыз тарыхы Э. С. 60 жашка келгенде Тынайдын 13 жаштагы Атаке, солтодон 13
 • Айрым шилтемелер: Осмонаалы Сыдык уулу. Тарых, Кыргыз Шадмания Б. Солтоноев. Кызыл кыргыз тарыхы 1т. 1993 Б. Солтоноев. Кызыл кыргыз тарыхы 2 т. 1993
 • 326 - б. Омурбеков Т.Н. Улуу инсандардын Кыргызстандын тарыхындагы ролу жана орду - Б., 2003 - ж. Солтоноев Б. Кызыл кыргыз тарыхы 1 - 2 китеп - Б.. 1993 - ж.
 • тайгандардын болгондугу тууралуу маалыматтар айтылат. Б. Солтоноев Кызыл кыргыз тарыхы эмгегинде 1840 - 50 - жылдары бугу кыргызы Балбай Эшкожо уулунун Актаман
 • варианты бар деп айтылат. Жаңыл Мырза кыргыз театрында. Б. Солтоноев. Кызыл кыргыз тарыхы 1 том. Үсөйүн ажынын санжырасы Калкан Керималы уулу Жаңыл Нарын
 • кетсе атынын терин жалап жүргөн. Мындай баатырды Кара көк же көкжал аталган. Баатырлардын даражалары. Б. Солтоноев. Кызыл кыргыз тарыхы 2 - чи том.
 • кунун кубалап, Турпанга барып эл чаап, көп мал, төө алып кайткан. Кызыл Кыргыз тарыхы Белек Солтоноев. 1934 - жыл. Бишкек. Учкун концерни, 2 - китеп. 67 - бет
 • Жоосун жоолойт. Мындайларды Жеке баатыр деген. Баатырдыктын даражалары. Бөрүбай баатыр, Садыр баатыр Б. Солтоноев. Кызыл кыргыз тарыхы 2 - чи том.
 • качпастан урушуп жүрүп, ошого дагдыланып, кийин баатырлыкка чыгат. Мындайларды Ээрчиме баатыр атаган. Б. Солтоноев. Кызыл кыргыз тарыхы 2 - чи том.
                                     
 • тарыхы. байыркы доордон азыркы күнгө чейин - Б., 2008. Солтоноев Б. Кызыл кыргыз тарыхы - Б., 1993. Стамов А. Хан Тейиш Жуңгар - ойрот жапырыгы Тарыхый
 • мамл. түзүлүшү аяктаган. Сөөгү Арстанбапка коюлган. Б.Солтоноев. Кызыл кыргыз тарыхы Т. 1. Б., 1993 Э. Турганбаев. Алымбектин санжырасы. - Б.: , 2007
 • изучения этнической истории киргизов Центрального Тянь - Шаня. Этническая история народов Азии. М., 1972 Солтоноев Б. Кызыл кыргыз тарыхы Т. 1. Б., 1993.
 • жалгыз төлөп берген. Алымбектин санжырасы. Б., 2007 Солтоноев Б. Кызыл кыргыз тарыхы Т. 1. Б., 1993. Алымбектин санжырасы Түзгөн Э. Турганбаев. - Б
 • Адамдын шери деп атаган. Мындай баатырлар кыргызда боло келген, биринчи баатыр ушул. Баатырлардын даражалары Б. Солтоноев. Кызыл кыргыз тарыхы 2 - чи том.
 • Ормон хан Эркин Too газетасы, 22 - июль, 1998 Белек Солтоноев, Кызыл кыргыз тарыхы 2 - том 4 - 5 - бетгер Кашкар Кызарттын белине жете элек жерде, түштүк
 • тарыхы.Энциклопедия - Б., 2003. Кыргыз санжырасы - Б., 1994. Солтоноев Б. Кызыл кыргыз тарыхы 1 - 2 китеп - Б.1993 Ысык - Көл облусу. Энциклопедия - Б., 1997
 • Кыргыз жана Кыргызстан тарыхы боюнча таңдалма эмгектер. Солтоноев Б. Кызыл кыргыз тарыхы Т. 1. Б., 1993 Сыдыков О. Кыргыз санжырасы. Ф., 1990 ОСМОНААЛЫ
 • аскер көп пааналайт. Макталуу баатырлар ушул болуп, буларды Илекор баатыр деген. Баатырлардын даражалары. Б. Солтоноев. Кызыл кыргыз тарыхы 2 - чи том.
 • баатырдын эрдиги жөнүндө көптөгөн аңгеме айтылып калган. Солтоноев Б. Кызыл кыргыз тарыхы Т. 1. Б., 1993 Эсенкул Төрөкан уулу. Кыргыздын кыскача санжырасы
 • Б 1996. Кыргызстан тарыхы. Энциклопедия Б., 2003. Солтоноев Б. Кызыл кыргыз тарыхы 1 - 2 китеп Б., 1993. Талас облусу. Энциклопедия. Б., 1998. Урстанбеков

Users also searched:

"кызыл кыргыз тарыхы", «кызыл кыргыз тарыхы»,

...

Encyclopedic dictionary

Translation
Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →