Back

★ Агым

                                               

Акустикалык агым

Акустикалык агым - чоң интенсивдүү үн талаасындагы чөйрөнүн үзгүлтүксүз агымы. Акустикалык агым бир тектүү эмес эркин үн талаасында, айрыкча андагы ар кандай тоскоолдуктардын жанында пайда болуп, дайыма куюн мүнөздө. Анткени толкундагы чөйрөнүн бөлүкчөлөрүнүн термелиши менен байланышкан жана аны менен таралуучу кыймыл саны толкун жутулганда чөйрөгө берилип, анын үзгүлтүксүз кыймылын пайда кылат. Ошондуктан акустикалык агым ылдамдыгы үндүн жутулуу коэффициентине жана анын интенсивдүүлүгүнө көз каранды, бирок үн толкунундагы бөлүкчөлөрдүн термелүү ылдамдыгынын чоңдугунан ашпайт. Акустикалык ...

                                               

Ламинардык агым

Ламинардык агым – катмарланып бир тартипке келтирилген суюктук же газ агымы. Ламинардык агым илээшкек эмес суюктуктарда же кичине ылдамдыктарда, ошондой эле кичине өлчөмдүү нерселерди суюктук каптап, жай агып өтүшүндө пайда болот. Ламинардык агым ичке түтүктөрдө, подшипниктердеги майларда, суюктукту айланып өтүүдө четки катмарда байкалат. Суюктуктун ылдамдыгы көбөйгөндө кандайдыр бир моменттен баштап, ламинардык агым турбуленттик агымга өтөт. Ал учурда суюктуктун бардык касиеттери, айрыкча агымдын структурасы, ылдамдыктын профили, каршылык закону өзгөрөт. Суюктуктун агымынын режими Рейноль ...

                                               

Молекулалык агым

Молекулалык агым - сейректелген газдын агымы. Мындай газ агымын туташ чөйрө деп кароого болбойт, анткени анын касиеттери молекулалардын баш аламан кыймылынан аныкталат. Молекулалык агымда газдын молекулалары, биринчиден, бүт бойдон алга жылуу кыймылында, экинчиден. бири бирине көз карандысыз жанa баш аламан кыймылда болушат. Молекулалык агымды изилдөөнүн негизин газдар­дын кинетикалык теориясы түзөт.

                                               

Газ өткөрүмдүүлүк

Газ өткөрүмдүүлүк - басым өзгөргөндө катуу заттын газ өткөрүү касиети. Катуу заттын түзүлүшүнө жана басымдын өзгөрүшүнө жараша ал диффузиялык агым, молекулярдыкэффузия жана ламинардык агым болуп бөлүнөт. Диффузиялык агым көңдөйсүз катуу заттын газ өндүрүмдүүлүк мүмкүндүгүн аныктайт. Диаметри газ молекуласынын эркин жүрүү жолунун узундугунан кпчпне көңдөйчө аркылуу газдын өтүшү молекулярдыкэффузия болот. Газдын эркпн жүрүү жолунун узундугунан катуу заттын көңдөйчө диаметричоң учурда ламинардык агымы байкалат.

                                               

Пассат агымдары

Пассат агымдары – Дүйнөлүк Океандын Түндүк жана Түштүк жарым шарлардын тропик жана экватор кендиктериндеги үстүнкү агымдары. Пассат аба агымынын таасиринен пайда болуп, чыгыштан батышка карай агат. Агымдын ылдамдыгы 0.2–1.0 м / сек, чыгымы 45 млн м 3 сек. чейин. Атлантика жана Тынч океандарында пассат аралык каршы агым менен бөлүнгөн эки чоң агымга ажырайт. Инди океанында муссон циркуляциясынын таасиринен Түндүк Пассат агымдары кышында гана болуп, жайкысын муссондук каршы агым менен алмашат.

                                               

Магнус эффекти

Магнус эффекти - суюктук же газдын агымында айланган нерсеге аракет кылчу каптал күчтүн пайда болушу. Аны немец илимпозу Г. Г. Магнус ачкан 1852. Мис., эгер айланып жаткан узун цилиндрди куюнсуз суу агым жайпап агып өтсө, анда суюктуктун илээшкек болушунан агымдын багыты менен цилиндрдин айлануу багыты дал келген жердеги агымдын ылдамдыгы жогорулап, ал багыттар карама-каршы келген жердеги агым ылдамдыгы азаят. Натыйжада цилиндрдин бир жагында басым көбөйүп, экинчи жагында басым азаят. Басымдардын айырмасынын натыйжасында каптал күч пайда бо­лот. Бул күчтүн чоңдугу Жуковский теоремасы менен ...

                                               

Көтөрүү күчү

Көтөрүү күчү – суюктук же газ абалындагы чөйрөдө кыймылдоочу нерсеге, ал чөйрөнүн агым ылдамдыгына перпендикуляр багыт боюнча багытталган толук басым күчү. Көтөрүү күчү нерсени айланып агып өткөн аба агымынын симметриялуу эместигинен пайда болот, мисалы, самолёт канатынын үстүнөн жана астынан өткөн аба агымы бирдей эмес. Канаттын туурасынан кесилишинин симметриялуу эместиги канаттын астынкы бети менен үстүнкү бетинде аба ылдамдыгынын айырмасына алып келет. Жуковский теоремасына ылайык кысылбаган идеалдык суюктуктун канаттын бир бөлүгүнө аракет эткен Көтөрүү күчү Y=pύGL, мында p чөйрө тыгыз ...

                                               

Нордкап агымы

Нордкап агымы - Скандинавия жана Кола жарым аралдадарынын түн. жээктериндеги жылуу агым, Норвег агымынын салаасы. Суусунун орт. темп- расы 4 - 8°С. Ылдамд. 2.5 см / сек. Тузд. 34 - 35%о. Нордкап агымы Баренц деңизи­нин түш. -батыш бөлүгүнүн тоңбоосуна шарт түзөт.

                                               

Компьютер

Компьютер - бул эсептөөлөрдү жүргүзүүчү машина, жана бир алгоритм менен маалыматты кабыл алуу, сактоо, иштетүү, чыгарууну аткарат. Компьютерлер жаңы чыгып баштаганда, ал жалаң гана эсептөөнү аткарат деген пикирден улам ЭЭМ деп аталып калган. Бирок азыркы күндө ЭЭМдин кызматы - башкаруу болуп эсептелет.

                                               

Космополитизм

Космополитизм - өзүн жер жүзүнүн азаматымын же Ата журтсуз адаммын деп эсептеп, патриоттуулукка каршы туруп, аны тангандык. Ушундай идеяны туткан адамды космополит деп коёбуз. Андай адам өз улутун, Ата журтун танат, эли-нин сыймыгын түзгөн маданиятын четке кагат. Ошентип, космополитизм дүйнөлүк масштабда кездешкен өзүнчө бир идеялык агым, аны империалисттик өлкөлөрдүн бийлөөчүлөрү башка элдерди көз каранды кылып, баш ийдирип турууда пайдаланышат. Көркөм адабиятта да космополитизм идеясы кездешет. Анын негизги максаты өз улутунун маданий салттарын, кылымдар бою түзүлгөн көркөм табылгаларын ...

                                               

Баллистикалык гальванометр

Баллистикалык гальванометр - токтун кыска мөөнөт импульсундагы электрди өлчөөчү прибор. Тажрыйбада маанисин пропорциялаш электр импульсуна өзгөртүүчү магниттик жана электрдик чоңдуктарды өлчөөдө колдонулат.

                                               

Мадагаскар агымы

Мадагаскар агымы - Инди океанындагы жылуу агым, Мадагаскар агымынын чыгыш жана түш. жээгинде, Түштүк Пассат агымынын салаасы. Түш. жана түш. батышты карай 2 - 3 км / с ылдамдыкта агат. Суунун үстүңкү бетинин температурасы февралда 27 - 28°С, августта 22 - 24°С. Түзд. 35 %0 ден ашык. Түш. -батышта Ийне жы­луу агымына кошулат.

                                               

Реостат

Реостат - Электр тизмегиндеги токту же чыңалууну жөнгө салуучу же алардын чоңдугун чектөөчү электр аппараты. Реостаттын негизги бөлүгү - электр каршылыгы өзгөрмө ток өткөрүүчү элемент. Реостат электр тизмегине жарыш жана удаалаш туташтырылат. Ток күчүн же чьщалууну азыраак өзгөртүүдө Реостат тизмекке удаалаш туташтырылат. Ошондуктан ал электр машиналарында жүргүзгүч ток чойдугун чектөө үчүн колдонулат. Реостатты электр тизмегине жарыш туташтырганда ток күчү жана чьңалуу көп өзгөрөт. Ток күчүн жана чыңалууну кеңири диапазондожөнгө салуу үчүн Реостат потенциометри туташтырылат. диапазондо жө ...

Агым
                                     

★ Агым

Агым – суунун нук менен агуу кыймылы. Жер бетине түшкөн жаан-чачындан, кар жана мөңгүнүн эришинен пайда болгон суулар эңкейишти карай сарыгып агып, бирине бири кошулуп, улам чоңоюп олтуруп, туруктуу нукка куюп, агын сууларды пайда кылат. Агын суулар бири бирине кошулуп, дарыяны жаратат. Дарыя көлгө, деңизге, океанга куят. Бул процесстер агымдын пайда болуу же агым калыптануу процесси деп аталат. Убакыт бирдиги ичинде агып келип, океанга кошулган суу да "дарыя агымы" деп аталат. Ал эми суунун нук аркылуу агуу кыймылын "агын" деп атоо ылайык.

                                     
 • Акустикалык агым - чоң интенсивдүү үн талаасындагы чөйрөнүн үзгүлтүксүз агымы. Акустикалык агым бир тектүү эмес эркин үн талаасында, айрыкча андагы ар
 • Ламинардык агым лат. lamina пластинка, жол - жол катмарланып бир тартипке келтирилген суюктук же газ агымы. Ламинардык агым илээшкек эмес суюктуктарда
 • Агым - менчик гезит. 2001 - ж. негизделген. Агым өзүнүн ээлеген орду, саясий багыты, сын көз караштагы мамилеси менен айырмаланат. Коомдогу саясий, экономикалык
 • Иондук агым белгилүү формадагы ээ иондордун багыттуу агымы. Иондук агымдын узунуна караганда тууралжын өлчөмү кичине. Иондук агымды 1986 - ж. нем. физиги
 • Магниттик агым магниттик индукциянын талаанын туурасынан кесилиш аянтына болгон көбөйтүндүсү магниттик агым деп аталат. Мамлекеттик тил жана энциклопедия
 • Экватордук агым 1 пассат агымдарынын өзү Дүйнөлүк океандын экватордук жана тропиктик кеңдик боюнча согуучу жогорку агым пассаты. 2 айына 2 жолу болуучу
 • Турбуленттүү агым лат. turbulentus - баш аламан - суюктуктун же газдын, аны түзгөн элементтердин баш аламан, иретсиз, куюн түрүндөгү татаал кыймылынан
 • Агым катары өз ара байланышкан жана бир технологиялык процесс боюнча берилген тартип менен иштөөчү жабдуулар тутуму. Ар бир жумушчу орунда бир же бир
 • Негизги макала: Деңиз агымдары Муздак агым ачык океанда айлана - тегерегиндеги сууларга караганда температурасы төмөн болгон горизонталдык суу агымы. Көбүнчө
 • Жылуу агым белгилүү кеңдиктеги океандын ошол бөлүгүндө суунун температурасынан жылуураак болгон деңиз агымы. Адатта, төмөнкү кеңдиктеринен жогору кеңдиктерди
                                     
 • Молекулалык агым - сейректелген газдын молекула, атом, ион жанa электрондордун агымы. Мындай газ агымын туташ чөйрө деп кароого болбойт, анткени анын
 • Эркин акчалай агым - негизги иш - аракеттен түшкөн пайда катары аныкталат. Налогдорду төлөгөндөн кийин накталай эмес чыгымдарды кошуп мисалы, амортизация
 • компьютердик системдерде колдонулат. Контаксыз басып чыгаргыч тү - зүлүштөр катары агым сыя лазер принтерлери жана термо басып чыгаргыч түзүлүш - төр колдонулат
 • басымдын өзгөрүшүнө жараша ал диффузиялык агым молекулярдыкэффузия жана ламинардык агым болуп бөлүнөт. Диффузиялык агым көңдөйсүз катуу заттын газ өндүрүмдүүлүк
 • кызматтардын кеңири тармагына чейин кеңейген. Соңку кызматтарга видео агым жана аудио агым кызматтары кирет. Amazon.com учурда дүйнөлүк желедеги эң чоң интернет
 • Куросио, Куро - Сиво, Япон агымы япончо куро - кара, сио - агым Тынч океандагы жылуу агым Япониянын түштүк жана чыгыш жээктеринде. Түндүк Пассат агымынын
 • агым Азыркы кезде Батыштын бир катар өлкөлөрүндө айрыкча Америка Кошмо Штаттарында кеңири тараган модернисттик искусствонуи бир көрүнүшү. Бул агым XX
 • салып туруктуу агым пайда болгон жер саналат. Дарыянын башатына булак, мөңгүнүн этеги кирет, саздуу жерде суу нук салып туруктуу агым пайда болгон чекиттен
 • жогорку даража 20 - кылымдын баш ченинде орус поэзиясында өкүм сүргөн агым Көрүнүктүү өкүлдөрү Н.С.Гумилев, А. А. Ахматова, О.Э. Мандельштам. Алардын
 • дин аталган жаңы динди түзүүгө далаалат кылган. Бул жаңы синкреттик диний агым исламдын жоболоруна тарса христиан жайнизм, зороастризм сыяктуу башка
 • искусствосунда жана адабиятында өзгөчө тараган буржуазиялык көркөм өнөрдөгү агым С. эки дүйнө тууралуу мистикалык, идеалисттик окуунун негизинде пайда болгон
                                     
 • Азыркы тапта ламаизм көпчүлүк окумуштуулар тарабынан өз алдынча диний агым катары таанылбайт жана тибет бурканчылыгы аталат. Ламаизм тибет бурканчылыгы
 • Несторианчылык 5 - кылымда Византияда пайда болгон христиан дининдеги агым Христиандардын несториан диний агымынын негиздөөчүсү - Константинополдун патриархы
 • 45 млн м3сек. чейин. Атлантика жана Тынч океандарында пассат аралык каршы агым менен бөлүнгөн эки чоң агымга Түндүк жана Түштүк Пассат агымдары ажырайт
 • учурдагы же деканденттик - XIX кылымдын аягында Францияда пайда болгон адабий агым Модернисттер элге жат, түшүнүксүз, мазмунсуз искусствону жаратышкан. Алар
 • Антропогеография - социалдык - экономикалык географиядагы агым Ал калктын жана чарбанын жайгашуусундагы чечүүчү фактор табигый чөйрө деп караган географиялык
 • Экватордук климат - экватордук агым тилкесин камтыган ысык жана нымдуу климат. Атмосфера басымдын төмөндүгү, абанын температурасынын жогору 24 - 28 С жана
 • Магнус ачкан 1852 Мис., эгер айланып жаткан узун цилиндрди куюнсуз суу агым жайпап агып өтсө, анда суюктуктун илээшкек болушунан агымдын багыты менен
 • илээшкектик суюктукта структуранын пайда болушу менен байланышкан жана агым ылдамдыгынын градиентине көзкаранды илээшкектик. Мамлекеттик тил жана энциклопедия
 • христиан философиясы антиинтеллектуалдуу, интуитивдүү салтты чагылдырган агым б. а. Августианчылык ички тажрыйбанын аныктыгын таанып - билүү, адамдын
                                               

Фацзя

Фанцзя – Байыркы Кытайдагы идеялык агым. Анын көрүнүктүү өкүлдөрү: Шан ян, Хань Фей ж. б. Фацзянын өкүлдөрү уруулук түзүлүшкө, коомдук-патриархалдык традицияларга каршы күрөшкөн. Цинь падышачылыгында бир катар реформаларды жаратуу менен бирге биринчи Кытай империясын түзүүгө катышкан. Хань фей ж. б. Фанцзянын өкүлдөрү диний мистикага с ырым-жырымдарга каршы болушкан.

Users also searched:

агым, агын суулар. агым,

...

Encyclopedic dictionary

Translation
Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →