Back

★ Кыргыз сүрөт искусствосу: Энциклопедиялык окуу куралы

                                               

Сүрөтчү

Сүрөтчү – көркөм сүрөт искусствосунда – живопись, скульпторлук, графика, жасалга-колдонмо көркөм өнөр тармагында чыгармачылык иш жүргүзгөн адис. Чыныгы С. таланты менен жогорку кесиптик квалификациядан башка, прогрессивдүү демократиялык көркөм искусствонун коомдук ролуна ылайык алдыңкы көз караш менен кеңири кругозорго ээ болуш керек.

                                               

Асфальт (боёк)

Асфальт, битум – живопись технологиясында өткөн мезгилде кеңири тараган, казылып алынган кочкул-күрөң түстөгү чайыр затынан алынган тунук сыр. Асфальтты ашыкча жана абайлабай колдонуу сүрөттүн астыңкы катмарындагы асфальттын үстүңкү катмарына өтүп, боёкту карартып жиберет. Бул XVIII–XIX кылымдарда майлуу боёктор менен тартылган сүрөттөргө көп зыян келтирген жана сүзүп жүрүүчү кракелюрду пайда кылган.

                                               

Пластилин

Пластилин – скульптуралык жабыштырып жасоо үчүн пайдаланылуучу материал, ажайып кошундудагы жумшак ийкемдүү масса. Ал тазартылган, кылдаттык менен майдаланылган жана мом менен боёочу заттардын кошундусунан турат. П. көп учурда убактылуу көмөкчү материал катары колдонулат, төмөнкү температурада эритилген жана жумшартылган негизги материал катары ал сейрек колдонулат.

                                     

★ Кыргыз сүрөт искусствосу: Энциклопедиялык окуу куралы

Кыргыз сүрөт искусствосу: Энциклопедиялык окуу куралы - 2004 ж. Мамлекеттик тил жана энциклопедия борбору тарабынан чыгарылган "Энциклопедиялык окуу куралдары" сериясынын алкагында чыгарылган тармактык энциклопедиялардын бири.

"Кыргыз сүрөт искусствосу" энциклопедиялык окуу куралында байыркы доордон азыркы заманга чейинки дүйнөлүк цивилизациянын жана анын өнүгүү жолундагы бардык мезгилдердин көркөм искусствосу кеңири баяндалган. Макалалардын көпчүлүгү сүрөт искусствосунун басып өткөн жолу, өнүгүшү, калыптаныш тарыхына арналган, ошону менен катар сүрөт ишмерлери тууралуу да кеңири маалымат берилген. Китептеги терминдер тар терминологиялык маани менен чектелбей, сүрөт искусство тарыхынын негизги бөлүмдөрү боюнча да маалымат материалдары камтыган.

Китеп кыргыз жаштарына өз эне тилинде ар кыл доорлор менен элдердин көркөм искусствосу тууралуу фундаменталдык билим берүү, дүйнөлүк көркөм маданияттын маани-маңызын, анын тарыхый иш-аракетинин мыйзам ченемдүүлүктөрүн ачып көрсөтүү жана кайталангыс көркөм мурасын окуп үйрөнүү менен келечектеги жаш адистердин көз карашын калыптандыруу максатын көздөйт.

Китеп сүрөт искусствосунун ушул тармактарында адистешкен окуучуларга, студенттерге жана жаш сүрөтчүлөргө гана эмес, жалпы эле сүрөт искусствосунун тарыхына кызыккан окурмандардын кеңири чөйрөсүнө арналат.

"Кыргыз сүрөт искусствосу" энциклопедиялык окуу куралын даярдоодо негизинен "Художники Советской Киргизии" 1982, "Популярная художественная энциклопедия" 1986, 6 томдук Кыргыз Совет Энциклопедиясы, искусство таануу илимдеринин доктору Ж. Үмөталиеванын" Термины по изобразительному и декоративно-прикладному искусству” аттуу эмгеги жана М. Карыбекованын "Көркөм сүрөт өнөрү жана архитектура" терминдер сөздүгү пайдаланылган.

                                     
 • советтик көркөм сүрөт искусство ишмерлерин бириктирген эң жогорку илимий техникалык борбор. Кыргыз сүрөт искусствосу Энциклопедиялык окуу куралы Мамлекеттик
 • коюлган көркөм сүрөт искусствосунда музейге же көргөзмөгө коюлган көркөм чыгарма. Кыргыз сүрөт искусствосу Энциклопедиялык окуу куралы Мамлекеттик тил
 • көркөм сүрөт искусствосунда кароого коюлган көркөм чыгармаларды жайгаштыруу тартиби жана принциптери. Кыргыз сүрөт искусствосу Энциклопедиялык окуу куралы Мамлекеттик
 • тарыхый, экономикалык шарттарын жокко чыгарган. Кыргыз сүрөт искусствосу Энциклопедиялык окуу куралы Мамлекеттик тил жана энциклопедия борбору. - Б.:
 • Эшмечи эшмени жүзөгө ашыруучу уз. Кыргыз сүрөт искусствосу Энциклопедиялык окуу куралы Мамлекеттик тил жана энциклопедия борбору. - Б.: , 2004
 • традицияларын сактоочу гана мааниде колдонулат. Кыргыз сүрөт искусствосу Энциклопедиялык окуу куралы Мамлекеттик тил жана энциклопедия борбору. - Б.:
 • жарк кантип тандоо керек, жана ал эмне үчүн зарыл? Кыргыз сүрөт искусствосу Энциклопедиялык окуу куралы Мамлекеттик тил жана энциклопедия борбору. - Б.:
 • жасаган, реалисттик тенденциялар көрүнө баштаган. Кыргыз сүрөт искусствосу Энциклопедиялык окуу куралы Мамлекеттик тил жана энциклопедия борбору. - Б.:
 • көркөм - өндүрүштүк техникум болуп кайра түзүлгөн. Кыргыз сүрөт искусствосу Энциклопедиялык окуу куралы Мамлекеттик тил жана энциклопедия борбору. - Б.:
 • кылат. Пресстелген К - дүн түрү андан караарак болот. Кыргыз сүрөт искусствосу Энциклопедиялык окуу куралы Мамлекеттик тил жана энциклопедия борбору. - Б.:
 • Байыркы Руста кеңири тараган филиграндын аталышы. Кыргыз сүрөт искусствосу Энциклопедиялык окуу куралы Мамлекеттик тил жана энциклопедия борбору. - Б.:
                                     
 • жаңы негизге адмаштыруу үчүн көчүрүү К. аталат. Кыргыз сүрөт искусствосу Энциклопедиялык окуу куралы Мамлекеттик тил жана энциклопедия борбору. - Б.:
 • Биринчи оттисктер к. Басма макаласын. Кыргыз сүрөт искусствосу Энциклопедиялык окуу куралы Мамлекеттик тил жана энциклопедия борбору. - Б.: , 2004
 • маанидеги ретроспективдүү көргөзмөлөр болуп да саналат. Кыргыз сүрөт искусствосу Энциклопедиялык окуу куралы Мамлекеттик тил жана энциклопедия борбору. - Б.:
 • курулушту салуу, куруучулук көркөм искусствосу к. Архитектура макаласын. Кыргыз сүрөт искусствосу Энциклопедиялык окуу куралы Мамлекеттик тил жана энциклопедия
 • оюлган сүрөт же репродукция. В. же жабыштырылган сүрөт полиграфиялык сапаты боюнча тексттеги иллюстрациядан жогору болот. Кыргыз сүрөт искусствосу Энциклопедиялык
 • же китептин бетиндеги рельефтүү түшүрүлгөн сүрөт Кыргыз сүрөт искусствосу Энциклопедиялык окуу куралы Мамлекеттик тил жана энциклопедия борбору. - Б
 • түстөрдөгү же окшош тондордогу айырмачылык. Кыргыз сүрөт искусствосу Энциклопедиялык окуу куралы Мамлекеттик тил жана энциклопедия борбору. - Б.: , 2004
 • көз караш менен кеңири кругозорго ээ болуш керек. Кыргыз сүрөт искусствосу Энциклопедиялык окуу куралы Мамлекеттик тил жана энциклопедия борбору. - Б.:
 • куроочу уз, бычмачылык - тикмечилик өнөрүнүн устаты. Кыргыз сүрөт искусствосу Энциклопедиялык окуу куралы Мамлекеттик тил жана энциклопедия борбору. - Б.:
 • фриз. З. термини антик көркөм искусствосу менен байланышта колдонулат. Кыргыз сүрөт искусствосу Энциклопедиялык окуу куралы Мамлекеттик тил жана энциклопедия
 • түрдө пайда кылуу көбүнчө металл предметтерде Кыргыз сүрөт искусствосу Энциклопедиялык окуу куралы Мамлекеттик тил жана энциклопедия борбору. - Б.:
                                     
 • түстө эч башка түрсүз дегенди түшүндүрөт. Кыргыз сүрөт искусствосу Энциклопедиялык окуу куралы Мамлекеттик тил жана энциклопедия борбору. - Б.: , 2004
 • доорунун искусствосунун өнүгүшүнө өбөлгө түзгөн. Кыргыз сүрөт искусствосу Энциклопедиялык окуу куралы Мамлекеттик тил жана энциклопедия борбору. - Б.:
 • искусствосунун, XVIII XIX к - дарда орус көркөм искусствосу калтырган. Кыргыз сүрөт искусствосу Энциклопедиялык окуу куралы Мамлекеттик тил жана энциклопедия борбору
 • Портреттик жанрдын өзгөчө түрү, к. Портрет макаласын. Кыргыз сүрөт искусствосу Энциклопедиялык окуу куралы Мамлекеттик тил жана энциклопедия борбору. - Б.:
 • италиялык Кайра жаралуу көркөм искусствосу менен байланышта колдонулат. Кыргыз сүрөт искусствосу Энциклопедиялык окуу куралы Мамлекеттик тил жана энциклопедия
 • жабдылган сүрөт тартуучу аспап. Р. учтарына сүрөт тартуучу материал, көбүнчө көмүр кыпчытылат. Кыргыз сүрөт искусствосу Энциклопедиялык окуу куралы Мамлекеттик
 • майда тилинген кайыштан чачык, түйүм жасаган уз. Кыргыз сүрөт искусствосу Энциклопедиялык окуу куралы Мамлекеттик тил жана энциклопедия борбору. - Б.:
 • пастелдин айырмасы алынат. Пигменттер Биология Кыргыз сүрөт искусствосу Энциклопедиялык окуу куралы Мамлекеттик тил жана энциклопедия борбору. - Б.:

Users also searched:

кыргыз сүрөт искусствосу: энциклопедиялык окуу куралы,

...

Encyclopedic dictionary

Translation
Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →